Môže pacient „vidieť“ zdravotnú dokumentáciu?

Ako sa vie pacient dostať k údajom zo zdravotnej dokumentácie? Ktorým osobám (okrem pacienta) môžu byť sprístupňované údaje zo zdravotnej dokumentácie? Môže byť pacientovi prístup do zdravotnej dokumentácie odmietnutý?

Spôsoby sprístupnenia údajov zo zdravotnej dokumentácie

Vo vzťahu k zdravotnej dokumentácii má pacient podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „ZoZS“) dve možnosti, ako sa k jej údajom dostať: 

  • Požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie (tzv. „poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie“ podľa § 24 ZoZS)
  • Požiadať o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie formou nahliadania (podľa § 25 ZoZS)

Aký je rozdiel medzi výpisom a sprístupnením?

Rozdiel medzi týmito dvoma inštitútmi je v tom, že pri poskytnutí výpisu pacient nevstupuje do zdravotnej dokumentácie, ale od lekára dostane výpis, ktorý obsahuje:

  1. chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
  2. prehlˇad o doterajšej liecˇbe,
  3. údaje potrebné na dˇalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  4. dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

Je poskytovanie výpisu spoplatnené?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v zmysle § 38 ods. 11 v spojení s § 38a písm. g/ zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti oprávnený za vyhotovenie výpisu účtovať poplatok v max. výške 3 % zo sumy životného minima. Tento poplatok uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol.

Kto môže žiadať o výpis?

Okrem pacienta zákon priznáva právo žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta aj ďalším subjektom. Zoznam subjektov uvedených v ZoZS (§ 24 ods. 4) predstavuje numerus clausus, teda uzavretú „skupinu“ osôb, ktoré môžu požiadať o takýto výpis. Z toho dôvodu je potrebné vždy overiť, či subjekt, ktorý o poskytnutie výpisu žiada má na neho aj skutočne nárok.

Môžem si robiť výpisky a kópie zo zdravotnej dokumentácie?

Právo robiť si výpisky, či kópie (napríklad aj fotoaparátom, scannerom a podobne) vyplýva z práva na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, ktoré upravuje § 25 ZoZS.

Je potrebné zdôrazniť, že poskytovateľ nemá právo brániť pacientovi vyhotovovať kópie napríklad použitím fotoaparátu, či scannera, alebo kopírovacieho stroja. Efektívny prístup k zdravotnej dokumentácii predpokladá, aby bol jeho výkon realizovaný aj prostredníctvom vyhotovenia kópii dokumentácie.

Odopretie nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie

Za určitých okolností môže poskytovateľ pacientovi odoprieť právo na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie. Zákonodarca upravuje výnimku z povinnosti sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie a viaže ju na naplnenie podmienok a síce:

  • o sprístupnenie požiadal pacient, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia a súčasne
  • sprístupnenie zdravotnej dokumentácie by negatívne ovplyvnilo psychologickú / psychiatrickú liečbu pacienta.

Zákonodarca ako znak žiadateľa neurčuje jeho spôsobilosť či nespôsobilosť (v zmysle § 6 ods. 1 písm. b/ ZoZS), teda odmietnutie sprístupnenia dokumentácie je založené na odbornom názore poskytovateľa (skrz ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka) o tom, že sprístupnenie dokumentácie a údaje v nej obsiahnuté by negatívne ovplyvnili liečbu pacienta nie na právnej spôsobilosti žiadateľa.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts