Kto platí za zdravotnú starostlivosť ktorá mi bude poskytnutá?

Zdravotná starostlivosť má svoju cenu. Úhradu za pacienta vo väčšine prípadov platí zdravotná poisťovňa, ale niekedy si zdravotnú starostlivosť a s ňou súvisiace služby musí zaplatiť sám pacient.

V podstate to funguje takto:

Ak ste zdravotne poistený, tak máte nárok na to, aby za Vás zdravotná poisťovňa uhradila náklady zdravotnej starostlivosti. Uvedené neznamená, že zdravotná starostlivosť je „zadarmo“, ale znamená to, že za poskytnuté služby zaplatí zdravotná poisťovňa a nie priamo pacient. Rozsah v ktorom má zdravotná poisťovňa zaplatiť za Vami získanú zdravotnú starostlivosť stanovuje zákon. Pokiaľ má pacient dlh na poistnom, tak si musí zdravotnú starostlivosť hradiť z vlastných zdrojov (okrem neodkladnej zdravotnej starostlivosti).

DLH NA POISTNOM

Pokiaľ má pacient dlh na poistnom (dlží svojej zdravotnej poisťovni), tak má nárok na poisťovňou hradenú zdravotnú starostlivosť len za predpokladu, že svoj dlh voči poisťovni vyrovná (alebo s poisťovňou uzavrie aspoň dohodu o splátkach). Ak svoj dlh nemá vysporiadaný, tak má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť (zvyčajne stavy ohrozujúce bezprostredne jeho život alebo životne dôležité orgány, stavy vyznačujúce sa náhlou a veľkou bolesťou) a všetky ďalšie zdravotné výkony ako aj lieky a zdravotnícke pomôcky si musí uhradiť z vlastných zdrojov.

ZVEREJNENIE CENNÍKA

Pacient má právo na to, aby vedel v akých cenách jeho lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia a aby o týchto cenách bol informovaný vopred. Toto právo je naplnené napríklad aj v prípade, ak má poskytovateľ zverejnený cenník na verejne dostupnom mieste alebo na svojej webovej stránke.

DODKLAD O PLATBE

V prípade ak v ambulancii zaplatíte za nejaký výkon alebo službu (napr. vydanie administratívneho potvrdenia) máte právo na to, aby Vám poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vydal doklad o prijatej platbe.

NEDODRŽANIE LIEČEBNÉHO REŽIMU

Ak sa stane, že nedodržíte liečebný režim, tak Vám Sociálna poisťovňa môže prestať platiť nemocenské dávky a zdravotná poisťovňa môže od vás žiadať vynaložené náklady na liečbu.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts