Kto môže byť prítomný pri vyšetrení pacienta?

Kto môže byť prítomný pri vyšetrení pacienta? Môže byť prítomná aj iná osoba okrem lekára a samotného pacienta? Musí lekár strpieť prítomnosť tretej osoby v priebehu zdravotného výkonu? Môže byť pri mojom vyšetrení prítomný študent medicíny? Čo vám hrozí ak nevyhoviete pacientovej požiadavke? Poďme sa na vyššie položené otázky pozrieť optikou slovenského práva.

Lekár musí pri výkone svojho povolania dodržiavať mlčanlivosť o zdravotnom stave, priebehu liečby a prognózach ochorenia pacienta, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Zachovávanie mlčanlivosti tvorí základ dôvery medzi lekárom a jeho pacientom. Povinnosť lekára zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zdravotného stavu pacienta nachádzame v zákone o zdravotnej starostlivosti. Túto povinnosť nájdeme aj medzi povinnosťami zdravotníckych pracovníkov v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ako povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

S porušením mlčanlivosti lekára spája naša právna úprava aj sankcie. Okrem občianskoprávnej zodpovednosti v súvislosti s náhradou škody prichádza pri porušení mlčanlivosti lekárom do úvahy aj trestnoprávna rovina. Trestný zákon stanovuje za porušenie mlčanlivosti sankciu jedného roka odňatia slobody.

Asistencia sestry

Azda nikomu nepríde zvláštne, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekár potrebuje pomoc sestry. Preto ak to situácia vyžaduje nie je možné, zo strany lekára, vyhovieť pacientovej požiadavke, aby sa pri zdravotnom výkone nenachádzal takýto zdravotnícky pracovník. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza nepochybne k zásahu do integrity pacienta, či už tej fyzickej, alebo psychickej. Ak situácia nevyžaduje prítomnosť sestry pri konkrétnom úkone a pacient požiada lekára, aby pri tom prítomná nebola, môže mu lekár vyhovieť. Lekár má v tejto, zväčša výnimočnej, situácii možnosť (nie povinnosť) pacientovi vyhovieť.

Zákonný zástupca pri vyšetrení dieťaťa

Prítomnosti zákonného zástupcu pri vyšetrení dieťaťa sa nie je potrebné nijako zvlášť venovať. Jeho prítomnosť je žiadúca, až nevyhnutná z dôvodu, že za neplnoleté dieťa koná jeho rodič. Rodič má právo, aby s ním bol konzultovaný zdravotný stav a všetky zdravotné výkony ktoré majú byť dieťaťu vykonané. Teda rodič udeľuje informovaný súhlas potrebný na uskutočnenie zdravotných výkonov nevyhnutných pre správne poskytnutie zdravotnej starosltivosti. Zákonný zástupca má taktiež možnosť odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti (negatívny reverz) a lekár to musí rešpektovať. Samozrejme výnimkou sú osobitné situácie, ktoré tvorí poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

V praxi môže nastať aj situácia kedy pacient od lekára požaduje, aby mohla byť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prítomná aj iná osoba ako zdravotnícky pracovník. Čo má vtedy lekár robiť? Musí ju lekár vôbec pustiť do ambulancie? Je potrebné povedať, že aktuálna právna úprava jasne nestanovuje povinnosť lekára takejto požiadavke pacienta vyhovieť. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti síce hovorí, že lekár nesmie poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je lekárom a nepatrí k zdravotníckym pracovníkom, ale aj z tohto pravidla existuje výnimka. Výnimkou z uvedenej zásady je osoba, ktorá lekárovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.

Nič nie je len čierne alebo biele

Na prvý pohľad sa môže zdať, že odpoveď je jasná, a ak si to pacient želá , a teda s tým vyjadrí súhlas, lekár je povinný umožniť takejto osobe účasť pri zdravotnom výkone. Vyššie uvedené ustanovenie Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka však treba vykladať v širšom kontexte. Preto je potrebné stále zohľadniť osobitosti konkrétneho prípadu. Takouto osobitosťou môže byť napríklad požiadavka, na zabezpečenie správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti, pri ktorej sa často používajú rôzne prístroje, nástroje a je potrebná asistencia iných (často aj viacerých) zdravotníckych pracovníkov, ktorým by jednoducho povedané tretia osoba prekážala. Prítomnosť tretej osoby by mohlo dokonca viesť až k ohrozeniu priebehu zdravotného výkonu. A tým priamo (alebo nepriamo) k ohrozeniu zdravia pacienta.

Niekedy môže naopak, opis niektorých skutočností treťou osobou pomôcť pri stanovení správnej diagnózy. Pôjde napríklad o situáciu keď pacient trpí silnými bolesťami, utrpel vážny úraz alebo napríklad príbuzná osoba vie podať informáciu o tom, aké lieky pacient užíva. V takomto prípade môže byť prítomnosť tretej osoby žiadúca.

V ambulancii rozhoduje lekár

Z pohľadu pacienta sa môže javiť potrebné mať pri sebe počas výkonu príbuzného alebo inú osobu, ktorá bude zastávať rolu akejsi psychickej podpory. No taktiež si je potrebné uvedomiť, že zdravotná starostlivosť sa poskytuje v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a teda inými slovami lekár rozhoduje, kto sa v jeho priestoroch môže a kto nesmie nachádzať.

Zdravotná starostlivosť poskytuje pacientovi, a nie tretej osobe, ktorá chce byť s pacientom prítomná pri výkone. Ide predsa o zdravie pacienta, a preto ak sa domnievate, že táto tretia osoba môže negatívne ovplyvniť poskytnutie zdravotnej starostlivosti nesúhlaste s jej prítomnosťou v ambulancii počas výkonu, jednoducho ju pošlite von.

Prítomnosť študenta medicíny v ambulancii

K príprava študentov medicíny na výkon ich budúceho povolania sú bezpochyby nevyhnutné praktické skúsenosti, ktoré môžu získať len fyzickou prítomnosťou v ambulancii pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Treba taktiež podotknúť, že na študentov medicíny sa nevzťahuje režim zdravotníckych pracovníkov, keďže sú ešte len študentmi. Ak sme v predchádzajúcej časti spomenuli, že v ambulancii rozhoduje lekár, tak táto situácia je výnimkou, ktorá toto pravidlo potvrdzuje.

Odpoveď na otázku, či môže byť študent medicíny prítomný pri zdravotnom výkone nájdeme v zákone o zdravotnej starostlivosti. Podľa tohto zákona má každý pacient právo rozhodnúť o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume. To znamená, že proti vôli pacienta sa študent zdravotného výkonu zúčastniť nemôže a musíte rešpektovať pacientovo rozhodnutie.

V prípade, ak by ste povolili účasť študenta medicíny aj napriek pacientovmu nesúhlasu, vystavujete sa riziku podania sťažnosti na samosprávny kraj alebo na ministerstvo zdravotníctva (v závislosti od toho, kto vám vydal povolanie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia).


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts