„Zapeklité“ situácie pri PN-ke

Čo robiť, ak príde kontrola zo Sociálnej poisťovne a Vám chýba/nefunguje zvonček, alebo ako postupovať, ak si nájdete v schránke lístok o nezastihnutí.

Kde mám povinnosť sa zdržiavať?

Mnoho ľudí sa domnieva, že pri dočasnej práceneschopnosti sa musia zdržiavať na adrese svojho trvalého pobytu. No to nie je celkom pravda – zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení hovorí o povinnosti zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského. Znamená to, že sa nemusí jednať vyslovene iba o adresu trvalého bydliska, ale môže ísť napríklad aj o adresu rodičov, súrodenca, partnera a pod. Dôležité je, aby sa táto adresa uviedla na danej žiadosti. Samozrejme je možné, že okolnosti sa zmenia a „maród“ sa bude zdržiavať na inej adrese, než akú uviedol v žiadosti – vtedy netreba zabudnúť ohlásiť zmenu pobytu na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Povinnosť dodržiavať liečebný režim

Podľa § 227 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení má poistenec povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania PN a zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského. Ak nastane zmena adresy, na ktorej sa poistenec zdržiava, musí túto skutočnosť písomne oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne a to v lehote 8 dní od zmeny. 

Ak chýba zvonček...

Podľa Informačného letáku, ktorý vydala Sociálna poisťovňa ku dňu 1.januára 2017, sa za porušenie povinností poistenca pokladá aj skutočnosť, že:

  • poistenec nemá zvonček označený menovkou alebo má nefunkčný zvonček, a z toho dôvodu nebude môcť zamestnanec Sociálnej poisťovne vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu,
  • poistenec neumožní vstup do objektu kde býva (dom, byt....), pretože sa v tomto objekte voľne pohybuje pes alebo vo vstupe bráni iná prekážka,
  • nezdržiava sa na adrese, ktorú uviedol v tlačive „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ a neoznámil to príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Ako to vyriešiť?

Ak teda poistenec vie, že existujú takéto prekážky, ktoré znemožnia vykonanie kontroly, je povinný poskytnúť súčinnosť a odstrániť vzniknuté prekážky. Za poskytnutie súčinnosti sa považuje aj uvedenie telefónneho čísla na tlačive „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“, kedy v prípade nefunkčnosti zvončeka alebo iných prekážok pracovníci Sociálnej poisťovne poistencovi na uvedené telefónne číslo zavolajú a tým upovedomia poistenca o vykonaní kontroly.

Keď zbadáme lístoček v schránke...

Ak sa stane situácia, že poistenec si v schránke nájde „lístoček“ o tom, že v čase jeho neprítomnosti zamestnanec Sociálnej poisťovne vykonal kontrolu dodržiavania liečebného režimu, a poistenec bol v skutočnosti doma, avšak spal a nepočul zvonček, musí najneskôr do troch pracovných dní ísť na pobočku Sociálnej poisťovne a podať vysvetlenie. Každý prípad je individuálny a závisí od konkrétnych okolností. Pri rozhodovaní Sociálnej poisťovne o (ne)porušení liečebného režimu berie Sociálna poisťovňa do úvahy vyjadrenia chorého poistenca a aj ošetrujúceho lekára. Čo sa týka samotného podania vysvetlenia Sociálnej poisťovni, tu zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v ustanovení § 227 ods. 3 hovorí, že poistenec je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre trvanie nároku na dávku, pričom výslovne neuvádza povinnosť poistenca dostaviť sa osobne na pobočku Sociálnej poisťovne. Potvrdzuje to aj ustanovenie § 227 ods. 5 uvedeného zákona, ktorý hovorí, že ak bol doklad preukazujúci skutočnosti pre trvanie nároku na dávku odovzdaný na poštu, odoslaný faxom alebo elektronickou poštou (e-mailom) v ustanovenej lehote, lehota je zachovaná. Za doklad sa pritom môže považovať potvrdenie od lekára, že poistenec bol v čase kontroly na vyšetrení, doklad o nákupe potravín alebo liekov (častý prípad, ak pacient žije sám a z toho dôvodu sám si zabezpečuje potraviny a lieky) a pod.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts