Za smrť pacienta zodpovedá lekár alebo nemocnica?

Jednou z dôležitých otázok z pohľadu práva v prípade úmrtia blízkej osoby či poškodenia zdravia je aj to, kto za jej smrť, či poškodenie zdravia zodpovedá. Je to dôležité aj z pohľadu žalobcov voči komu sa vlastne majú domáhať odškodnenia vo forme náhrady nemajetkovej ujmy či náhrady škody. Kto teda bude zodpovedať?

Právna úprava náhrady škody na zdraví a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch je upravená v Občianskom zákonníku. Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka každý zodpovedná za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

Mohlo by sa zdať, že za škodu zodpovedná operujúci lekár, ktorý pochybil, no nie je tomu tak. Je to preto, lebo to vylučuje nasledujúce ustanovenie Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí nasledovné: „Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.“.

Čo z toho vyplýva?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že za škodu bude zodpovedať stále poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (v tomto prípade nemocnica) a nie samotní operujúci lekári, či zdravotné sestry.  Žalovať je teda nevyhnutné spomínaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda samotnú nemocnicu nie lekára.

To však neznamená, že lekár nebude zodpovedný v rámci pracovno-právneho vzťahu

Hoci by sa vzhľadom na uvedeného mohlo javiť, že voči operujúcim lekárom či zdravotným sestrám, u ktorých bolo porušenie ich povinností a nesprávny postup v konaní preukázané, nebude možné vyvodzovať žiadnu zodpovednosť, nie je tomu tak. Ošetrujúci lekári sú predovšetkým v pracovno-právnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a v tomto zmysle budú voči nemu aj zodpovedať. Taktiež nie je vylúčená ani trestná zodpovednosť, nakoľko môžu byť v zmysle trestného zákona uznaní vinnými z trestných činov ako ublíženie na zdraví či usmrtenie.

Odporúčanie

Pacient v prípade podania podnetu na výkon dohľadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou musí v podnete vyznačiť ako stranu konania nemocnicu nie samotného lekára. Taktiež je potrebné označiť ako protistranu nemocnicu v prípade podania žaloby na príslušný súd.

Stručný prehľad postupu v prípade úmrtia člena rodiny si viete prečítať v článku: Čo robiť, ak dôjde k úmrtiu blízkeho pri pochybení personálu v nemocnici?.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts