Umelé prerušenie tehotenstva

Právna úprava umelého prerušenia tehotenstva je upravená v zákone č. 73/1986 Zb.,ktorý ustanovuje podmienky na jeho vykonanie. Táto problematika je však okrem uvedeného zákona upravená aj v podzákonných právnych predpisov.

PODMIENKY PRE UMELÉ PRERUŠENIE TEHOTENSTVA

Podľa zákona č. 73/1986 Zb. na to, aby mohlo dôjsť k umelému prerušeniu tehotenstva, musia byť splnené nasledovné podmienky:

  1. žena musí o to písomne požiadať,
  2. tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov,
  3. prerušeniu tehotenstva nebránia jej zdravotné dôvody,
  4. súhlas zákonného zástupcu (len v prípade, ak žena nedovŕšila 16 rokov).

Okrem toho žene možno umelo prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o genetický chybný vývoj plodu.

POSTUP PRI PREJEDNÁVANÍ UMELÉHO PRERUŠENIA TEHOTENSTVA

Žena, ktorá má záujem o umelé prerušenie tehotenstva musí písomne požiadať o umelé prerušenie tehotenstva ženského lekára zdravotníckeho zariadenia príslušného podľa miesta jej trvalého pobytu alebo miesta pracoviska alebo školy.

Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov. Ak žena na umelom prerušení tehotenstva trvá a ak zistí lekár, že sú splnené podmienky pre jeho výkon (viď vyššie), určí zdravotnícke zariadenie, kde sa výkon urobí.

Ak lekár nezistí podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, môže žena do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý túto žiadosť preskúma najneskoršie do dvoch dní od jej doručenia.

Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov z odboru gynekológie a pôrodníctva, prípadne aj lekára z iného odboru. Ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná.

Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, oznámi žene písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.

NAVRHOVANÁ ZMENA

Z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z. vyplýva, že na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony z katalógu výkonov pri interrupcii vykonanej zo zdravotných dôvodov uvedených v osobitnom predpise.

Takýmto osobitným predpisom je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/1986 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.

V tejto vyhláške sú teda v prílohe vymedzené choroby, syndrómy a stavy, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva. Ak pacientka trpí niektorou chorobou, syndrómom či stavom uvedenými v prílohe, a dôjde k umelému prerušeniu tehotenstva, tak zdravotný výkon (interrupcia) bude hradená z verejného zdravotného poistenia.

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje, aby jeden stav uvedený v prílohe vyhlášky bol vypustený a to počatie po 40. roku veku. Teda navrhuje aby tento stav nebol zdravotným dôvodom, na základe ktorého sa plne uhrádzajú zdravotné výkony z katalógu výkonov pri interrupcii z verejného zdravotného poistenia.

DÔVOD ZO STRANY MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR

Podľa ministerstva zdravotníctva SR: „Samotný vek nad 40 rokov nutne nemusí predstavovať zdravotnú indikáciu pre ukončenie tehotenstva.  Aktuálne platné právne predpisy plne nezohľadňujú súčasné technologické možnosti a poznatky predovšetkým v oblasti prenatálnej diagnostiky.  Predkladaný návrh má  dopady výlučne na úhradové systémy verejného zdravotného poistenia a nie na práva žien, ktoré sa týkajú možnosti ukončenia tehotnosti, keďže tie zostávajú nezmenené. Cieľom navrhovanej zmeny je zníženie počtu vykonaných interrupcií, v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2020-2024.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky považuje za dôležité klásť dôraz na prevenciu nechceného otehotnenia.“

INFORMÁCIA O STAVE LEGISLATÍVNEHO PROCESU

Návrh vyhlášky je momentálne ku dňu 24.08.2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripomienkové konanie bude trvať do 09.09.2020.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Viac informácii nájdete tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/342.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts