Spracúvanie osobných údajov v rámci GDPR je možné obmedziť

Nariadenie GDPR, ktoré od 25. mája tohto roka vstúpilo do účinnosti prinieslo so sebou veľké množstvo zmien a jednou z hlavných priorít sa stalo posilňovanie práv dotknutých osôb. V prvej časti tohto článku sme si predstavili prvé tri práva, z nich vyplývajúce povinnosti a inštitúciu na ochranu týchto práv. V tejto časti sa pozrieme na to, aké ďalšie práva vám nariadenie priznáva.

Právo na obmedzenie spracúvania

Na základe tohto ustanovenia máte ako pacient právo na to, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Možnosť využitia tohto práva však vzniká len v určitých prípadoch:

Podmienky obmedzenia spracúvania osobných údajov

Povinnosť obmedziť spracúvanie osobných údajov bude mať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade, ak Vy ako pacient napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov. Obmedzenie spracúvania bude trvať do doby, kým správnosť spracúvaných údajov nebude overená.

Ďalším prípadom, kedy môže dôjsť k obmedzeniu spracúvania je protizákonné spracúvanie osobných údajov. Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracúvané nezákonne, je Vaším právom namietať proti vymazaniu takýchto údajov a žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia. V takom prípade je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný obmedziť ich spracúvanie.

K obmedzeniu spracúvania dôjde aj vtedy, ak poskytovateľ Vaše osobné údaje na vymedzený účel spracúvania už viac nepotrebuje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatnenie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. V takomto prípade nedôjde k výmazu osobných údajov, ale len k obmedzeniu ich spracúvania.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pri plnení úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je povinný obmedziť ich spracúvanie a to až do doby, kým sa neoverí a nepreukáže, že oprávnené dôvody na strane poskytovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Čo sa deje s mojimi osobnými údajmi počas obmedzenia ich spracúvania?

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov z vyššie uvedených dôvodov, poskytovateľ môže osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené, ďalej len uchovávať. Ďalšie spracovateľské operácie by mohol poskytovateľ vykonávať len s Vašim súhlasom.

Výnimkou sú situácie, kedy by tieto osobné údaje nevyhnutne použili na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov alebo by sa chránili práva inej fyzickej alebo právnickej osoby. Medzi výnimky patrí tiež uplatňovanie dôležitého záujmu Únie alebo členského štátu.

Po zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vzniká povinnosť Vás o zrušení informovať.

Právo na prenosnosť údajov

Právo na prenosnosť je novým právom, ktoré sa nariadením priznáva. Pre Vás to znamená posilnenie kontroly nad vlastnými osobnými údajmi. Vďaka tomuto právu budete mať možnosť získať svoje osobné údaje od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré ste mu poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Hoci toto právo súvisí s právom na prístup k osobným údajom, odlišuje sa od neho.  Cieľom je uľahčenie premiestňovania a kopírovania osobných údajov z jedného informačného systému do druhého.

Právo na prenosnosť v sebe nesie nie len konkrétne právo na prenos, ale aj ďalšie čiastkové oprávnenia. V konkrétnych prípadoch by sme ich mohli rozdeliť nasledovne:

  • Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. To teda nebude automaticky znamenať prenos údajov k ďalšiemu poskytovateľovi, ale dáva vám to možnosť, aby ste svoje osobné údaje ďalej spracúvali na súkromné účely Vy sami. Uľahčí vám to spravovať a následne znova používať svoje osobné údaje.
  • Na jednej strane Vaše právo a na druhej povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preniesť Vaše osobné údaje ďalšiemu poskytovateľovi a to bez toho, aby tomu pôvodný poskytovateľ nejako bránil. Pod bránením rozumieme vytváranie akýchkoľvek právnych, technických alebo finančných prekážok.
  • Právo žiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby on preniesol Vaše osobné údaje k ďalšiemu poskytovateľovi, ak mu to technický stav umožňuje. Takýto príjemca sa tak stane prevádzkovateľom so všetkými povinnosťami. Ako prvá povinnosť, ktorá príjemcovi vyplýva je určiť účel spracúvania prenesených osobných údajov.          
  • Ak dôjde k preneseniu osobných údajov, to nebude automaticky znamenať aj výmaz takýchto prenesených údajov u pôvodného poskytovateľa. Ďalej budete mať možnosť využívať „služby“ pôvodného poskytovateľa a neovplyvní to ani dobu uchovávania osobných údajov.

Podmienky prenosnosti osobných údajov

Je dôležité vedieť, že právo na prenosnosť osobných údajov vám nepatrí v neobmedzenom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom. Ak by spracúvanie neprebiehalo na jednom z týchto právnych základov, poskytovateľovi by nevznikla povinnosť prenosnosti Vašich osobných údajov.

Poskytovateľ je povinný uchovávať Vaše osobné údaje po dobu, ktorú mu ukladá právny predpis, alebo do kedy je to nevyhnutné. Ak by doba uchovávania uplynula a poskytovateľ by už Vaše osobné údaje nemal, právo na prenosnosť by sa pre Vás stalo nevyužiteľným.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts