Prítomnosť medikov pri vyšetrení - áno alebo nie?

Štúdium medicíny patrí medzi najnáročnejšie prípravy na povolanie vôbec. No medicínu sa budúci lekári nenaučia iba z kníh – esenciálne sú aj praktické skúsenosti. Práve na to slúži ich účasť pri rôznych zdravotníckych výkonoch a vyšetreniach. Určite takmer každý pacient zažil situáciu, kedy prišiel na vyšetrenie a okrem lekára bol pod „paľbou“ pohľadov aj študentov medicíny. Mnohým pacientom to je nepríjemné, no myslia si, že im neostáva nič iné, ako to nejakým spôsobom „prežiť“. No ako sa na účasť medikov pozerá právo? Môžu ich prítomnosť pacienti odmietnuť?

Je študent zdravotnícky pracovník?

Študent medicíny poväčšine nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimka z tohoto tvrdenia by bola vtedy, ak by takýto študent medicíny už bol zdravotníckym pracovníkom (napr. sestrou, farmaceutom, fyzioterapeutom, sanitárom a pod.), a teda svoje zdravotnícke povolanie už aj niekde aktívne  vykonával popri štúdiu medicíny a zároveň by bol registrovaný aj v príslušnej Komore. V tomto prípade takáto osoba bude mať súčasne status študenta aj status zdravotníckeho pracovníka.

Ako to je s prítomnosťou medikov?

Základnou otázkou, na ktorú je potrebné odpovedať, je prípustnosť účasti študentov medicíny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka,   ktorý tvorí prílohu č. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „Etický kódex“) hovorí, že zdravotnícky pracovník nesmie poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z tejto zásady je, okrem iných, aj osoba, ktorá sa v zdravotníckom zariadení vzdeláva (t.j. študent medicíny, študent strednej škody zdravotníckej a pod.), a s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí. Z toho nám vyplýva, že hlavné slovo o účasti študentov má pacient, a to prostredníctvom svojho vyjadreného (ne)súhlasu.

Môžem účasť študenta na vyšetrení odmietnuť?

Odpoveď je možné nájsť v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Tento zákon nám v ustanovení § 11 ods.9 poskytuje sumár práv, ktoré má pacient pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Jedným z týchto práv je aj právo rozhodnúť o svojej účasti (t.j. účasti pacienta, nie študenta medicíny) na výučbe. Ako je možné vidieť, zákon hovorí o „práve“, nie o „povinnosti“. Z toho dôvodu je možné konštatovať, že účasť medikov pri vyšetrení alebo zdravotníckom výkone je možné odmietnuť. Preto ak s prítomnosťou študentov pacient nesúhlasí, bude najlepšie, ak dá svoj nesúhlas „dopredu vedieť“, t.j. pred plánovaným vyšetrením alebo výkonom. 

Právo na etický prístup

Uvedený zákon medzi práva pacientov zaradzuje aj právo na ochranu dôstojnosti a rešpektovanie fyzickej a psychickej integrity. Netreba zabúdať ani na Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohu č. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa neho je povinnosťou zdravotníckeho pracovníka profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.

Ďalej z Etického kódexu vyberáme aj povinnosť zdravotníckeho pracovníka správať sa k pacientovi korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a neznížiť sa k hrubému alebo nemravnému konaniu.

Čo robiť, ak som sa zúčastnil procesu výučby napriek môjmu nesúhlasu?

V predchádzajúcich riadkoch sme sa dozvedeli, že pacient má právo odmietnuť svoju účasť na výučbe. No v praxi sa občas stane, že aj napriek vyjadrenému nesúhlasu s prítomnosťou medikov lekár pacientovmu „želaniu“ nevyhovie a medici sa vyšetrenia alebo zdravotníckeho výkonu aj tak zúčastnia. Pacient sa v takomto prípade môže ešte brániť – má právo obrátiť sa na orgán, ktorý danému zdravotníckemu zariadeniu vydal povolenie na prevádzkovanie (t.j. buď na Ministerstvo zdravotníctva SR alebo na príslušný samosprávny kraj). Ak prítomnosť medikov zasiahla psychickú stránku v podobe utrpenej psychickej ujmy, pacient môže podať žalobu na náhradu nemajetkovej ujmy.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts