Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Vznik a zánik právnych vzťahov medzi pacientom a poskytovateľom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – 2. časť

Vznik a zánik právnych vzťahov medzi pacientom a poskytovateľom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – 2. časť

V predošlom z našich článkov sme započali seriál venovaný vzniku a zániku právnych vzťahov pri poskytovaní ZS. V rámci tejto časti daného seriálu sa zameriame na to, kedy poskytovateľ ZS nie je povinný s pacientom uzatvoriť dohodu o poskytovaní ZS a tiež akým spôsobom táto dohoda končí.

(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 23.03.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby online chatu.)

KEDY POSKYTOVATEĽ ZS NEMUSÍ UZAVRIEŤ DOHODU O POSKYTOVANÍ ZS?

V praxi môžu vznikať okolnosti, na základe ktorých môže dôjsť k odmietnutiu uzavretiu dohody zo strany poskytovateľa ZS. Zákonným východiskom je §12 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ ZS môže odmietnuť návrh na uzavretie dohody len, ak by došlo k naplneniu niektorého z troch dôvodov, ktoré si teraz spolu rozoberieme. Z týchto dôvodov však poskytovateľ ZS nemôže odmietnuť poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Prvým dôvodom je skutočnosť, ak by uzavretím takej dohody poskytovateľ ZS už prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie. To, či by k prekročeniu únosného pracovného zaťaženia došlo, je na posúdení samosprávneho kraja, teda v podzákonných predpisoch nejakú definíciu tohto pojmu nemáme. Avšak v zmysle 12 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti musíme zároveň dodať, že poskytovateľ ZS nemôže odmietnuť návrh na uzavretie dohody s osobou, ktorá má v obvode ambulancie trvalý alebo prechodný pobyt

Ďalšia situácia sa týka osobného vzťahu medzi pacientom alebo jeho zástupcom a zdravotníckym pracovníkom. Zdravotný stav by mal byť hodnotený objektívne. Situáciám, v ktorých by nebolo zaručené objektívne zhodnotenie zdravotného stavu treba predchádzať. Preto je druhým dôvodom na odmietnutie uzavretia dohody o poskytovaní ZS aj osobný vzťah, ktorý nezaručuje poskytnutie objektívneho zhodnotenia zdravotného stavu zo strany zdravotníckeho pracovníka. Či už vo vzťahu k pacientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi.

Tretí dôvod pre odmietnutie uzavretia dohody o poskytovaní ZS zakladá osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka. Každý z nás má svoje vlastné osobné presvedčenia, ktoré sú chránené Ústavou a v prípade zdravotníckych pracovníkov aj Etickým kódexom. Pre ich uplatnenie je zdravotnícky pracovník v zmysle etického kódexu o svojej výhrade vo svedomí povinný informovať zamestnávateľa a rovnako aj pacienta. Za výhradu vo svedomí alebo osobné presvedčenie však nemôžeme považovať čokoľvek. Ide len o zákroky súvisiace s reprodukciou. Konkrétne ide v zmysle §12 ods. 3  zákona o zdravotnej starostlivosti o umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.

Osobitná úprava platí pre osoby, ktorým určí poskytovateľa ZS služobný orgán alebo služobný úrad. Týmto osobám, ktorými sú napríklad príslušíci ozbrojených síl SR, policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a iné, nemôže poskytovateľ ZS návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní ZS odmietnuť.

 

ODSTÚPENIE OD DOHODY

Ak sme sa rozhodli, že chceme dohodu o poskytovaní ZS ukončiť, je potrebné to dať druhej strane vo vhodnej forme na vedomie. Inštitút odstúpenia môže využiť rovnako poskytovateľ, ako aj pacient. Poskytovateľ môže od dohody odstúpiť z dvoch dôvodov, ktoré uvádza §12 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti. Prvým je vyššie spomenuté prekročenie únosného zaťaženia a druhým je dôvod osobného vzťahu s pacientom alebo jeho zákonným zástupcom, ktorý by nezaručoval objektívne posúdenie zdravotného stavu. 

Pacient má pri ukončení tohto právneho vzťahu možnosti širšie. Pacient môže od dohody o poskytovaní ZS odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Pre pacienta a aj pre poskytovateľa platí, že odstúpenie musí byť podané v písomnej forme. Okrem odstúpenia sa môže právny vzťah medzi pacientom a poskytovateľom ukončiť aj smrťou jednej zo strán.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts