Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Vznik a zánik právnych vzťahov medzi pacientom a poskytovateľom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – 1. časť

Vznik a zánik právnych vzťahov medzi pacientom a poskytovateľom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – 1. časť

Počas života sme neustále obklopovaní právnymi vzťahmi. Výnimkou nie je ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V tejto časti seriálu venovaného vzniku a zániku právnych vzťahov pri poskytovaní ZS si najprv priblížime ako vzniká právny vzťah medzi pacientom a poskytovateľom ZS a následne zodpovieme aj otázku, kedy je potrebné, aby samotná dohoda o poskytovaní ZS bola písomná a kedy postačuje iba jej ústne uzatvorenie.

(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 08.03.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby online chatu.)

KEDY PRÁVNY VZŤAH MEDZI LEKÁROM A PACIENTOM VZNIKÁ?

Trvanie právneho vzťahu, ktorý sa týka poskytovania ZS je rámcované dohodou o poskytovaní ZS a odstúpením od tejto dohody. Pre oblasť úpravy právnych vzťahov pri poskytovaní ZS vychádzame z §12 zákona o zdravotnej starostlivosti (č. 576/2004 Z.z.). Východiskom pre začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi je uzavretie dohody o poskytovaní ZS. Až uzavretím dohody vzniká právny vzťah z ktorého vyplývajú určité práva a povinnosti. 

Zákon ale v §6 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti pamätá aj na situácie iné, ako samotná dohoda o poskytovaní ZS, ktoré zakladajú vznik právneho vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom ZS. Ide o nasledujúce situácie:

  • Poskytnutie neodkladnej ZS, ktorá vyžaduje okamžitý zákrok
  • Uloženie ochranného liečenia, detencie alebo poskytnutie ZS na základe rozhodnutia súdu
  • Poskytnutie ústavnej starostlivosti osobe, ktorá šíri prenosnú chodobu ohrozujúcu jej okolie
  • Poskytnutie ZS keď ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej poruchy alebo s jej príznakmi ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí závažné zhoršenie jej stavu

V týchto situáciách nie je vzhľadom na ich závažnosť priestor na podpísanie dohody o poskytovaní ZS a z toho dôvodu sa tu právny vzťah zakladá ich vznikom.

 

V AKEJ FORME MÔŽE BYŤ DOHODA UZAVRETÁ A AKÝ BY MAL BYŤ JEJ OBSAH?

Dohoda o poskytovaní ZS je právnym úkonom a pre jej platné uzatvorenie je nutné zohľadniť jej formu požadovanú zákonom. Zákon pri požadovanej forme rozlišuje medzi dohodou o poskytovaní všeobecnej ambulantnej ZS a ostatnými formami poskytovania ZS. Výpočet všetkých foriem poskytovania ZS nám poskytuje §7 ods. 1  zákona o zdravotnej starostlivosti. Povinnosť uzavrieť dohodu v písomnej forme ukladá len pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a to najmenej na šesť mesiacov. Pre ostatné formy poskytovania ZS forma stanovená nie je. Ostatnými formami máme na mysli špecialistov, ústavnú a lekárenskú starostlivosť, ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci alebo zdravotnú starostlivosť v škole. Pri týchto uvedených formách zákon písomnú formu povinne neukladá a teda pre poskytovanie ZS postačuje uzavrieť dohodu aj ústne.

 

Teraz si povieme, bližšie informácie o obsahovej stránke dohody.

  • Dohoda by mala obsahovať informáciu, že je uzatvorená podľa zákona o zdravotnej starostlivosti
  • Informácie o poistencovi (meno, priezvisko, rodné  číslo, kontaktné údaje)
  • Názov zdravotnej poisťovne poistenca
  • Podpis poistenca
  • Informácie o poskytovateľovi ZS
  • Pečiatka a podpis lekára

 

Aby dohoda bola platná, musí v nej byť vyjadrená vôľa uzatvoriť takúto dohodu. Takúto vôľu vieme prejaviť ako sme si vyššie spomínali buď v písomnej alebo ústnej forme. Naša vôľa musí byť slobodná a vážna. To znamená, že nás ju nikto nemôže nútiť uzatvoriť či už nejakým fyzickým alebo psychickým donútením. Vážnosť ďalej reflektuje náš úmysel, byť dohodou skutočne viazný. Ďalšom podstatnou náležitosťou pre platné uzavretie dohody je aby ste ako pacient boli spôsobilý k tomuto právnemu úkonu. To je dôležité podotknúť najmä v prípade maloletých pacientov alebo ak ide o osobu, ktorá je obmedzená v spôsobilosti k niektorým právnym úkonom.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts