Postup pacienta pri nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti

Pacient pri potrebe vyhľadať lekára prirodzene očakáva, že mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. To, čo je chápané pod pojmom správne poskytnutá zdravotná starostlivosť nachádzame v samotnom zákone. Zákon taktiež upravuje postup, ktorý môže pacient využiť, ak sa domnieva, že mu zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne.

Postup NON LEGE ARTIS

Obsah vzťahov medzi lekárom a pacientom pri poskytovaní zdravotnej je tvorený vzájomnými právami a povinnosťami. Tieto práva a povinností sa viažu rovnako na lekára, ako aj na pacienta. Zákonná povinnosť lekára poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, na druhej strane pre pacienta znamená, že má právo takúto zdravotnú starostlivosť od svojho lekára  požadovať. Pacient má teda právo od svojho lekára požadovať, aby vykonal všetky kroky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinnej liečby. Povinnosť lekára spočíva vo využívaní štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov. Kľúčovými kritériami pri hodnotení poskytnutej liečby z hľadiska jej očakávanej účinnosti, sú aktuálne poznatky medicíny definované, ako vedecké znalosti a klinické skúsenosti, zodpovedajúce danému odboru alebo špecializácii, v danom období. V prípade, ak poskytnutie zdravotnej starostlivosti, nie je v súlade s podmienkami uloženými zákonom, inak povedané pôjde o postup nesúladný so zákonom, v právnej terminológii označovaný, ako non lege artis.

Ak sa pacient domnieva, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti došlo k postupu non lege artis (nesúlad so zákonom), v prvom rade má právo obrátiť na svojho lekára s písomnou žiadosťou o nápravu. V takomto prípade musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,  najneskôr do 30 dní od podania žiadosti pacientom, písomne informovať pacienta o spôsobe vybavenia jeho žiadosti. Doba na vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže byť aj kratšia, v závislosti od obsahu žiadosti.

PODNET NA ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadosti nevyhovie, alebo neinformuje pacienta do 30 dní, pacient má právo obrátiť sa na príslušný orgán vykonávajúci dozor. Najčastejšie tak pôjde o Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pacient sa na tento úrad môže obrátiť prostredníctvom podnetu, ktorým úrad žiada o prešetrenie postupu lekára. Pacient doručí podnet na príslušnú pobočku úradu, prostredníctvom vyplneného tlačiva zverejneného aj na webovej stránke úradu. Na základe pacientovho podnetu úrad vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úrad prešetrí, či lekár postupoval v súlade s podmienkami uloženými zákonom, teda či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony, respektíve či jeho postup nie je možné označiť, ako non lege artis. Podanie podnetu na úrad nie je časovo obmedzené.  Úrad po podaní podnetu vykoná dohľad nad poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, ktorého ukončenie z časového hľadiska je závislé od náročnosti prípadu.  V prípade ak Úrad dospeje k záveru, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá non lege artis, uloží príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti potrebnú sankciu.

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré konštatuje, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá non lege artis, môže byť významné pre konanie pred súdom.

Možnosti pacienta, ako postupovať v prípade, že sa domnieva, že mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť non lege artis podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nie sú vyčerpané. Pacient si môže svoje práva uplatniť pred súdom v civilnom konaní, ako aj v trestnom konaní.

CIVILNÉ KONANIE PRED SÚDOM

V prípade civilného konania, pacient podáva žalobu na príslušný súd. Pacient sa v tomto konaní môže domáhať náhrady škody, respektíve ujmy na zdraví, ktorá mu bola v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti spôsobená. V tomto type konania je dôkazné bremeno na pacientovi, to znamená, že pacient bude musieť v konaní pred súdom preukázať:

  • Poskytnutie zdravotnej starostlivosti non lege artis (napríklad rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou),
  • Spôsobenú ujmu v podobe poškodeného zdravia,
  • Príčinnú súvislosť medzi poskytnutou zdravotnou starostlivosťou non lege artis a poškodením zdravia,
  • V niektorých prípadoch aj zavinenie zdravotníckeho pracovníka, podľa konkrétneho prípadu buď v podobe nedbanlivostného, respektíve úmyselného konania.

Vyvodenie zodpovednosti v civilnom konaní primárne smeruje k nahradeniu vzniknutej ujmy vo forme zaplatenia určitej finančnej čiastky. 

TRESTNÉ KONANIE

V prípade trestného konania pacient svoj podnet adresuje orgánom činným v trestnom konaní. Trestné konanie svojim účelom smeruje k potrestaniu páchateľa. V konaní sa rozhoduje o tom, či došlo k spáchaniu trestného činu a kto je jeho páchateľom. V prípade trestného konania môže súd rozhodovať o náhrade škody, ktorá bola spôsobená trestným činom, len ak si pacient tento svoj nárok uplatní, a to najneskôr do skončenia vyšetrovania.

V prípade trestného konania pre časovo náročné dokazovanie, je často pacient odkázaný súdom vo veci náhrady škody na civilné konanie.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts