Pacient si môže od lekára vyžiadať potvrdenie o spracúvaní jeho osobných údajov

Právo na ochranu súkromia fyzickej osoby, kam patrí aj právo na ochranu osobných údajov fyzických osôb, radíme medzi základné ľudské práva. Prijatím nariadenia GDPR dochádza k sprísneniu požiadaviek na ochranu osobných údajov a k rozšíreniu práv dotknutej osoby teda pacienta. Pacient si môže napríklad od lekára vyžiadať potvrdenie o spracúvaní jeho osobných údajov.

Čo je GDPR?

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie na ochranu osobných údajov. Toto Nariadenie Európskej únie, známe ako GDPR (General Data Protection Regulation), upravuje a nahrádza doterajší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Obsahom nariadenia sú pravidlá ochrany osobných údajov a s tým súvisiace povinnosti pre všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje o občanoch EÚ alebo majú sídlo v EÚ. Okrem týchto pravidiel sú v nariadení upravené aj práva, ktoré majú dotknuté osoby. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pod dotknutými osobami rozumieme pacientov, o ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva osobné údaje.

Aké sú moje práva?

Posilnenie práv dotknutých osôb sa stalo jednou z priorít nariadenia a do popredia sa preto dostáva ochrana osôb, o ktorých sa spracúvajú osobné údaje. Medzi takéto práva patrí právo na prístup k osobným údajom, právo domáhať sa opravy alebo výmazu, či právo namietať ich spracúvanie. Poďme si predstaviť prvé tri práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR:

Pacient si môže vyžiadať potvrdenie o spracúvaní jeho osobných údajov

 
Medzi právo dotknutých osôb na prístup k osobným údajom zaraďujeme nasledujúce čiastkové oprávnenia: právo na potvrdenie, právo získať prístup a právo na informácie.
 
Na základe tohto ustanovenia máte ako pacient právo požadovať od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Na každú žiadosť je poskytovateľ povinný reagovať a odpovedať, či sa osobné údaje spracúvajú alebo nie. Získaním potvrdenia o spracúvaní však Vaše možnosti nekončia.

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje poskytovateľom spracúvané, máte právo získať k ním prístup. Pozitívnou správou pre pacienta je to, že prvá kópia výpisu o spracúvaní je zdarma. Za každú ďalšiu kópiu dokumentov si však budete musieť priplatiť do výšky hodnoty administratívnych nákladov. Výhodou je, že osobné údaje od poskytovateľa môžete žiadať aj elektronicky.

Ďalším čiastkovým oprávnením je prístup k informáciám týkajúcich sa osobných údajov. Keďže samotná informácia o spracúvaní nemusí byť pre Vás dostačujúca, nariadenie Vám umožňuje žiadať aj ďalšie informácie, ktoré súvisia s osobnými údajmi. Máte právo byť informovaný o účele spracúvania Vašich osobných údajov; o kategóriách dotknutých osôb; o príjemcoch, ktorým budú osobné údaje poskytnuté; o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov a tiež o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Pacient môže požadovať neodkladnú opravu a doplnenie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov

Na základe čl. 16 Nariadenia GDPR máte ako dotknutá osoba právo na to, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.Okrem opravy chybných údajov máte právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov. Právo na opravu máte vždy, keď sa v spracúvaní osobných údajov vyskytne chyba, bez ohľadu na to, či ste na chybu prišli Vy alebo poskytovateľ. Ak však nájdete chybu Vy, je potrebné aby ste na nesprávne údaje bez zbytočného odkladu poukázali a oznámili to poskytovateľovi. Máte možnosť žiadať opravu alebo likvidáciu nesprávnych osobných údajov a poskytovateľ je povinný prijať potrebné opatrenia, aby Vašej požiadavke vyhovel.

Avšak pozor, poskytovateľ nebude niesť zodpovednosť za spracúvanie chybných osobných údajov v prípade, ak ste mu nesprávne údaje sami poskytli. Povinnosť overiť údaje mu vzniká len vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Pacient má právo na vymazanie jeho osobných údajov

Na základe ustanovenia čl. 17 máte právo požadovať od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Na jednej strane stojí Vaše právo na výmaz a na druhej strane zase povinnosť poskytovateľa zlikvidovať osobné údaje.

K takejto situácii môže dôjsť v nasledujúcich prípadoch: osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali; osoba odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov; osoba namieta spracúvanie; osobné údaje sú spracúvané nezákonne. Osobné údaje musia byť vymazané bez zbytočného odkladu.

Odvolanie súhlasu

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je Vašim právom a urobiť tak môžete kedykoľvek. Ak súhlas odvoláte, neovplyvní to zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu však neznamená automatickú povinnosť likvidácie osobných údajov zo strany poskytovateľa, nakoľko súhlas pred odvolaním bol daný na určitý účel. Povinnosť prestať spracúvať osobné údaje vzniká poskytovateľovi len na ten účel, na ktorý ste súhlas udelili a potom odvolali.

Právo na zabudnutie

V prípade, že Vaše osobné údaje boli zverejnené ďalším osobám (po Vašom predchádzajúcom súhlase) a následne budete žiadať ich vymazanie, právo na vymazanie sa rozšíri o právo na zabudnutie. Poskytovateľ je povinný informovať všetky osoby, ktorým poskytol Vaše osobné údaje, že žiadate o výmaz Vašich osobných údajov. Toto právo zároveň ukladá povinnosť zákazu ďalšieho šírenia takýchto údajov.

Výnimky z práva na výmaz

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnostiverejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely. V takom prípade budete musieť spracúvanie osobných údajov strpieť.

Kde sa môžem domáhať ochrany?

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo nariadením, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR a podať návrh ma začatie konania o ochrane osobných údajov.  Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Ďalšie práva, ktoré má pacient ako dotknutá osoba si predstavíme v pokračovaní tohto článku.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts