Overenie totožnosti pacienta

Čo odo mňa lekár môže vyžadovať pred vyšetrením ak som nový pacient?

Ak ste nový pacient, je potrené, aby vás lekár pred evidenciou v informačnom systéme ambulancie a pred samotným vyšetrením riadne identifikoval. Preto od Vás môže požadovať okrem preukazu poistenca aj iný doklad, ktorý obsahuje vaše identifikačné údaje a fotografiu (občiansky preukaz). Predloženie občianskeho preukazu alebo pasu lekárovi pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti nie je však vašou povinnosťou. Je na vás, či lekárovi vyhoviete.

Ak ste cudzincom, vaša totožnosť sa preukazuje európskym preukazom poistenca, cestovným pasom alebo iným dokladom totožnosti.

Predloženie preukazu poistenca je vaša povinnosť

Ak váš lekár vedie zdravotnú dokumentáciu v papierovej podobe (viac pravdepodobné), ste povinný pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti lekárovi predložiť preukaz poistenca.

V prípade, ak váš lekár vedie zdravotnú dokumentáciu elektronicky (menej častý prípad), ste povinný  vložiť preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom a príslušným certifikátom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke.

Čo sa môže stať ak lekárovi nepredložím preukaz poistenca?

Ak lekárovi nepredložíte preukaz poistenca, tak vás nebude môcť riadne identifikovať, čo je jeho povinnosťou. Preto lekár môže zvážiť, či s vami uzavrie dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kľudne sa môže stať, že lekár s vami neuzavrie dohodu o poskytovaná ZS pokiaľ sa riadne nepreukážete preukazom poistenca. Preto odporúčame, aby ste mali preukaz poistenca v prípade návštevy lekára stále zo sebou.

Kedy nemusím predložiť lekárovi preukaz poistenca?

Len v tom prípade, ak by sa vám náhle zmenil zdravotný stav, ktorý by bezprostredne ohrozoval váš život (ide o tzv. poskytnutie  neodkladnej zdravotnej starostlivosti) a z toho dôvodu by ste neboli schopný lekárovi predložiť preukaz poistenca.

Čo odo mňa lekár môže vyžadovať pred vyšetrením ak som starým pacientom?

Každý pacient musí byť správne identifikovaný pred vyšetrením, či pred vykonaním akéhokoľvek diagnostického alebo liečebného výkonu. Preto je potrebné, aby ste lekárovi predložili preukaz poistenca, pretože je to vašou povinnosťou.

Čo sa môže stať ak lekárovi nepredložím preukaz poistenca?

Ak lekárovi nepredložíte preukaz poistenca, tak vás nebude môcť riadne identifikovať, čo je jeho povinnosťou. Preto lekár môže zvážiť, či vám poskytne zdravotnú starostlivosť.

Základné pravidlo

Zdravotnícky pracovník (lekár, sestra...) je povinný vám vždy poskytnúť zdravotnú starostlivosť ak potrebujete neodkladnú zdravotnú starostlivosť a to bez ohľadu na to, či lekár vie/nevie vás identifikovať.

Overenie totožnosti nespôsobilého pacienta

Nespôsobilým pacientom označujeme pacienta, ktorý je nespôsobilý uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu veku (maloletý pacient) alebo je obmedzený na právne úkony (súdnym rozhodnutím).

Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti nespôsobilému pacientovi lekár musí overiť:

a) totožnosť nespôsobilého pacienta na základe preukazu poistenca a

b) totožnosť zákonného zástupcu nespôsobilého pacienta na základe dokladu, ktorý obsahuje jeho identifikačné údaje a fotografiu (napr. občiansky preukaz).

Môže sa stať ,že v prípade nového nespôsobilého pacienta lekár od zákonného zástupcu (napr. rodiča) bude požadovať aj preukázane právneho vzťahu.

Právny vzťah medzi nespôsobilým pacientom, ktorý je maloleté dieťa a jeho rodičom sa preukazuje na základe rodného listu. V prípade ak nespôsobilým pacientom je pacient, ktorý bol súdom obmedzený na právne úkony, právny vzťah sa preukazuje na základe súdneho rozhodnutia.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts