Odmietnutie pitvy – ako na to?

Cieľom tohto článku nie je polemizovať o etickosti či morálnosti pitvy zo žiadneho z jej hľadísk. Základnou ideou príspevku je poskytnúť a sprehľadniť možnosť odmietnutia pitvy a taktiež objasniť a popísať formálny postup oznámenia o odmietnutí pitvy. Poukážeme aj na právne predpisy, ktoré pitvu upravujú, ako aj upresníme pojmy, s ktorými sa v tejto oblasti častokrát stretávame.

Právny rámec pitvy

Pitva môže byť nariadená len na základe zákona - najmä ide o zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach.

O vykonaní pitvy rozhoduje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ako „ÚZDS“). ÚDZS môže nariadiť pitvu pri splnení určitých podmienok, ale hlavne v tom prípade, ak je potrebné zistiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. Do úvahy prichádza aj nariadenie pitvy na žiadosť blízkej osoby. Pre zabezpečenie plnej dôstojnosti ľudského tela aj po smrti je pitvu možné vykonávať len na miestach spĺňajúcich vysoké nároky (týmito miestami sú patologicko – anatomické pracoviská a pracoviská súdneho lekárstva, tzv. pitevne),

Pitvu je možné vykonať najskôr po dvoch hodinách od trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti, ak osoba neodmietla pitvu počas života. Príslušným orgánom pre uchovávanie a archivovanie takýchto oznámení o odmietnutí pitvy je ÚDZS.

Špeciálny prípad, kedy možno začať pitvu skôr, je ak zomretý neprejavil nesúhlas s odobratím orgánov alebo tkanív na účely transplantácie za života, a smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií mozgu.

Ako odmietnuť pitvu?

Odmietnutie pitvy je jednostranným formálnym právnym úkonom, vyžadujúcim si písomnú formu. V podstate ide o jednoduchú záležitosť spočívajúcu vo vyplnení formulára (oznámia o odmietnutí pitvy) a zaslaní ho na príslušnú adresu (netreba ju vypĺňať, nakoľko je uvedená vo formulári). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov môže odmietnutie pitvy vykonať jej zákonný zástupca (ak s tým dieťa súhlasí). Nie je potrebné ani notárske overenie podpisov. Po zaslaní oznámia o odmietnutí pitvy, vám ÚDZS zašle potvrdenie o tom, že  eviduje Vaše oznámenie o odmietnutí pitvy. Toto oznámenie je následne  archivované na ďalších desať rokov po smrti oznamovateľa.

Môže byť pitva vykonaná aj napriek odmietnutiu?

V tomto bode sa dostávame znova k jednému z najpálčivejších problémov nielen dnešnej doby, ale aj dôb minulých. Týmto problémom je presakovanie verejnej moci (v zúženom zmysle štátnej) do sféry súkromného záujmu jednotlivca a to nebyť pitvaný.

V zákone o poisťovniach sú taxatívne vymedzené prípady, kedy je verejným záujmom pitvu aj napriek nesúhlasu už zomretého vykonať. T.j. pitva napriek nesúhlasu môže byť vykonaná IBA v týchto ustanovených prípadoch, v žiadnych iných. Ide o:

  • podozrenie, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
  • podozrenie na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
  • náhle úmrtie, ak príčina smrti nie je zjavná,
  • pochybnosti lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
  • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu,
  • prípady násilnej smrti.

Ďalší dôvod ustanovuje Trestný poriadok - ak je podozrenie, že smrť osoby bola spôsobená trestným činom – vtedy pitvu nariaďuje prokurátor alebo policajt.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts