Nové pravidlá pri podávaní podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

Od 1. mája 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čo táto novela znamená pre fyzické osoby a ich blízkych a ako sa mení ich postavenie v rámci dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou?

ZMENY V PODÁVANÍ PODNETU

Pôvodná právna úprava nekoncipovala oprávnenia fyzických osôb v rámci dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou tak široko ako je tomu v aktuálnej právnej úprave. Výrazne sa mení postavenie fyzickej osoby, ktorá sa domnieva, že jej nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť pri podávaní podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“). Pri pôvodnej právnej úprave platilo, že fyzická osoba musela najprv požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu (najčastejšie sa jedná o nemocnicu) a v prípade, že najneskôr do 30 dní od podania žiadosti jej poskytovateľ nevyhovel alebo neinformoval žiadateľa o spôsobe vybavenia, až potom mal právo požiadať úrad o vykonanie dohľadu. Od 1. mája môžu osoby podávať podnet priamo príslušnému úradu bez predošlého zaslania žiadosti na prešetrenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Týmto krokom sa výrazne zjednodušil prístup podávateľa podnetu k dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet môžu podať aj blízke osoby osoby, ktorá sa domnieva, že jej práva mohli byť porušené a to v prípade, že táto osoba už nežije alebo jej zdravotný stav neumožňuje podať tento podnet. Táto osoba však musí s  jeho podaním preukázateľne súhlasiť. Súhlas sa nevyžaduje ak zdravotný stav osoby  takýto súhlas neumožňuje vyjadriť.

INFORMOVANIE OSOBY PODÁVAJÚCEJ PODNET

Postavenie podávateľa podnetu sa posilňuje aj v oblasti jeho informovanosti úradom. Úrad bezodkladne písomne oboznámi podávateľa podnetu o začatí, odmietnutí spolu s odôvodnením, zastavení spolu s odôvodnením a tiež výsledkom výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Pozícia podávateľa podnetu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa posilní aj v práve na poskytnutie úplného protokolu z výkonu dohľadu vrátane prípadných námietok poskytovateľa k protokolu a zápisnice z prerokovania týchto námietok. Jednou z povinnosti úradu je prerokovanie písomných námietok do 60 dní odo dňa doručenia písomných námietok k predbežnému protokolu okrem iných aj s osobou, ktorá sa domnieva, že jej práva boli porušené alebo s jej zákonným zástupcom, poprípade jej blízkou osobou ak osoba, ktorej práva boli porušené už nežije.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts