Nová povinnosť zdravotných poisťovní, ak dieťa do 6 rokov nebude mať uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom

Novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude s účinnosťou od 1.6.2021 zavedená pre zdravotné poisťovne nová povinnosť. Bude sa týkať situácie, kedy poisťovňa zistí, že jej poistenec – dieťa do 6 rokov, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom.

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VŠEOBECNÝM LEKÁROM

Samotný právny vzťah, ktorý spočíva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi, sa zakladá uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej aj ako „dohoda“). V prípade nespôsobilých osôb (napr. z dôvodu veku sú to deti) túto dohodu uzatvára so všeobecným lekárom zákonný zástupca pacienta. V praxi sa však vyskytujú situácie, kedy pacient – dieťa nemá uzatvorenú dohodu so všeobecným lekárom. Na tieto situácie sa rozhodol štát reagovať. Došlo k vytvoreniu právnej úpravy, ktorá má prispieť k eliminácii možnosti ohrozenia života a zdravia dieťaťa, ako aj k eliminácii možnosti neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

S účinnosťou od 1. júna 2021 sa zavádza oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovne v prípade, ak poistencovi poisťovne, ktorý nedovŕšil 6 rokov veku, zanikla dohoda so všeobecným lekárom a následne nebola uzatvorená nová dohoda s iným všeobecným lekárom. V tomto prípade je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť túto skutočnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten následne zabezpečí doručenie oznámenia príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely preverenia informácií o tom, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu. Celá táto oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovne sa však nevzťahuje na poistenca – dieťa, ktorý nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

OBSAH OZNAMOVACEJ POVINNOSTI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Samotná zdravotná poisťovňa je povinná oznamovaciu povinnosť splniť najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom nastala skutočnosť, že dieťa do 6 rokov nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom.

V oznámení uvedie zdravotná poisťovňa nasledovné údaje:

a)     meno a priezvisko poistenca,

b)     dátum narodenia poistenca,

c)     rodné číslo poistenca, ak má poistenec rodné číslo pridelené,

d)     miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca,

e)     telefonický kontakt na poistenca alebo na jeho zákonného zástupcu, ak ho zdravotná poisťovňa má.

Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov poistenca sa deje práve za účelom zabezpečenia preverenia informácie, že poistenec do 6 rokov nemá uzatvorenú dohodu so všeobecným lekárom a preverenia informácie zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o tom, že by poistenec - dieťa mohol byť vystavený ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts