Nedodržanie povinností počas PN môže mať fatálne následky

Počas PN je nevyhnutné, aby zamestnanec dodržiaval určité povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v zákone o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. V prípade, ak si zamestnanec nebude plniť svoje povinnosti, nebude mať nárok na náhradu príjmu. Práve preto si treba dávať pozor aj na krátke návštevy, či odbehnutie do obchodu počas PN, pretože presne vtedy vás môže navštíviť váš zamestnávateľ a vykonať kontrolu. V tomto článku si taktiež povieme, ako sa náhrada príjmu pri PN počíta, či lekár môže ukončiť PN na žiadosť pacienta a kto ukončuje PN-ku ak pacient zmení lekára.

Kontrola zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ počas PN je oprávnený vykonať kontrolu, či sa jeho zamestnanec naozaj zdržiava na určenom mieste. Takéto miesto vám nevyberá zamestnávateľ ale spravidla je to miesto, kde sa daná osoba trvale zdržiava teda adresa trvalého alebo prechodného pobytu. Zamestnanec má však možnosť ošetrujúceho lekára požiadať o povolenie miesta pobytu. Dôvody na zmenu miesta pobytu majú byť závažné a však zákon nijakým spôsobom tieto dôvody neupravuje, preto je ich posúdenie v plnej kompetencii ošetrujúceho lekára. Takéto miesto je uvedené v potvrdení o PN, ktoré vystavuje samotný lekár. V prípade ak sa zamestnanec nebude zdržiavať na určenom mieste bez súhlasu lekára, tak stráca nárok na náhradu príjmu počas PN. Ak u vás nastane taká situácia, máme jednoduché riešenie. V takom prípade odporúčame čo najrýchlejšie od kedy sa dozviete o kontrole zo strany zamestnávateľa či už od svojej rodiny alebo spolubývajúceho, navštíviť svojho lekára a vypýtať si od neho potvrdenie o ošetrení v tom čase. Tak by ste sa mali vyhnúť nepríjemnostiam. Je však otázne, či vám zamestnávateľ uverí, že práve v tú dobu vám prišlo napríklad zle a museli ste navštíviť lekára. Pokiaľ si zoženiete  „papier“ od lekára, tak zamestnávateľ Vám nemá ako preukázať, že ste práve v tom čase neboli u lekára okrem prípadu, ak by vás uvidel niekto, kto by mu to mohol dosvedčiť.

Strata nároku na náhradu príjmu

Nárok na náhradu príjmu zamestnanec stráca aj v prípade, ak ste na PN viac ako 10 dní. V tomto prípade už nepoberáte náhradu príjmu od zamestnávateľa, ale máte nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Teda to znamená, že nedostanete súčasne aj náhradu príjmu a nemocenské. Taktiež nárok na náhradu príjmu zamestnanec nemá v prípade, ak počas obdobia PN má nárok na :

  •  materské,
  •  rodičovský príspevok,
  •  ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
  •  ak porušil liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.

PN a alkohol

Ak sa zamestnanec stane dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privedie sám použitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, v tomto prípade zamestnanec má nárok len na polovicu náhrady príjmu. Samozrejme to, že pacient napríklad utrpel úraz v dôsledku požitia alkoholu mu musia dokázať čo je náročné.

Výška a výpočet PN

Výška náhrady príjmu je v období:

  1. od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a
  2. od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.

Pozor, ako sme spomínali, zamestnanec ma v niektorých prípadoch nárok len na polovicu náhrady príjmu.

Náhrada príjmu pri dočasnej PN sa počíta dvojakým spôsobom. Závisí to od toho, či zamestnanec   bol nemocensky poistení pred vznikom dočasnej práceneschopnosti viac ako 90 dní alebo menej ako 90 dní. V prípade ak bol nemocensky poistený viac ako 90 dní, tak rozhodujúce obdobie takéhoto zamestnanca je 365 dní.

Ak bol zamestnanec nemocensky poistení pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti menej ako 90 dní, v tomto prípade rozhodujúce obdobie predstavuje počet dní, počas ktorých bol  zamestnanec nemocensky poistení. Pozor, do rozhodujúceho obdobia sa nezapočíta deň v ktorom sa zamestnanec stal dočasne práceneschopný.

Príklad na rozhodujúce obdobie: Jana sa zamestnala 1. januára 2017 vo fabrike a však 23. januára ochorela. Aké bude jej rozhodujúce obdobie?

ODPOVEĎ:

Rozhodujúce obdobie v jej prípade bude len 22 dní, pretože je to obdobie od vzniku nemocenského poistenia( teda jej vzniklo okamihom kedy sa zamestnala teda 1. januára)  až do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Rozhodujúce obdobie je v tomto prípade veľmi dôležité, pretože na základe rozhodujúceho obdobia budeme vedieť vypočítať denný vymeriavací základ. Následne na základe denného vymeriavacieho základu vypočítame náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Denný vymeriavací základ zamestnanca je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Príklad na výpočet denného vymeriavacieho základu: Jana bola zamestnaná v pracovnom pomere 10 rokov. Jej mesačný príjem je 500 eur.

RIEŠENIE:

Denný vymeriavací základ: 500 (mesačný príjem) krát 12 (mesiacov) - tak vypočítame vymeriavací základ)  ale nato aby sme vypočítali denný vymeriavací základ je potrebné ešte číslo vydeliť počtom dní 365

 

VZOREC: 500 krát 12 / 365 = 16,44 eur

 

Suma 16, 44 eur je len denný vymeriavací základ. Je potrebné z tej sumy vypočítať percentá podľa zákona. Teda 55% a 25% aby nám vyšla konkrétna suma, na ktorú má zamestnanec nárok.

Od 1. dňa do 3. dňa dočasnej PN má zamestnanec nárok na 25% denného vymeriavacieho základu. Od 4. dňa do 10. dňa má nárok na 55% denného vymeriavacieho základu.

VÝPOČET OD 1. DŇA PO 3. DEŇ

16,44/100 krát 25% = 4,11eur- výpočet presnej sumy za jeden deň . Keďže podľa zákona má nárok za prvé tri dni 25% ,tak si musíme číslo 4,11 vynásobiť troma.  Teda 4,11 krát 3= 12,33 eur ( nárok za prvé tri dni )

VÝPOČET OD 4. DŇA PO 10 DEŇ

16,44/100 krát 55%= 9,04 eur – výpočet presnej sumy za jeden deň. Keďže podľa zákona od 4 dňa po 10. deň má zamestnanec nárok na 55% denného vymeriavacieho základu ta od 4. dňa po 10 deň má nárok na ( 9,04 krát 7) 63,28 eur.

Na záver už len spočítame sumu, na ktorú má nárok za prvé tri dni a sumu na ktorú má nárok od 4. dňa po 10. deň. Jana má nárok na (12,33 plus 63,28) 75,61 eur počas dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ukončenie PN na vlastnú žiadosť

Žiaden právny predpis osobám, ktoré boli uznané za dočasne práceneschopné, nezakazuje požiadať o ukončenie PN-ky skôr, ako stanoví ošetrujúci lekár.  Teda to znamená, že taká situácia je dovolená, no o ukončení PN-ky nerozhodujete vy ale samotný lekár. Ak pacient sa chce vrátiť do práce, tak mu nič iné neostáva len požiadať doktora aby mu PN -ku predčasne ukončil. Dôležité je ale to, aby lekár dôsledne posúdil, či je predčasné ukončenie PN v súlade s jeho zdravotným stavom. Ak lekár zhodnotí, že pacientov stav sa zlepšil a môže vykonávať svoje zamestnanie, mal by túto skutočnosť potvrdiť aj na tlačive (napr. dočasná neschopnosť ukončená na žiadosť pacienta, dočasná neschopnosť ukončená na vlastné riziko pacienta a pod.).

Môže nastať situácia, že pacient počas trvania PN-ky zmení svojho všeobecného lekára. Tu sa môže vyskytnúť otázka, ktorý lekár je oprávnený ukončiť PN. V prípade ak dôjde k zmene lekára, tak „starý lekár“ postúpi zdravotnú dokumentáciu pacienta „novému lekárovi“. To znamená, že dočasnú práceneschopnosť  vám ukončí vás nový lekár.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts