Nároky poškodeného pri dopravnej nehode

V prípade dopravnej nehody vám ako poškodenému vznikajú rôzne nároky. Viete na čo všetko máte nárok? Okrem nároku na náhradu škody na majetku máte taktiež nárok na náhradu škody na zdraví. Medzi najčastejšie uplatňované nároky v prípade poškodenia zdravia pri dopravnej nehode patrí náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. V nasledujúcom článku si rozoberieme jednotlivé nároky, na ktoré máte nárok a taktiež si povieme u koho je potrebné tieto nároky uplatniť.

Prvý krok, nahlásiť škodu poisťovni

Na mieste dopravnej nehody vyplňte správu o nehode, ktorá je nevyhnutné k likvidácii škody. Vyplnené tlačivo následne doručte poštou alebo osobne na adresu poisťovne toho, kto dopravnú nehodu zavinil. Ak budete dokumenty zasielať poštou zasielajte ich vždy doporučene (s podacím lístkom), aby ste zaslanie dokumentov vedeli preukázať.

Bolestné

Pod pojmom bolestné sa rozumie náhrada za bolesť, ktorá bola spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením a odstraňovaním jeho následkov. Bolestné sa poskytuje na základe lekárskeho posudok, v ktorom lekár bodmi ohodnotí jednotlivé zranenia. Bodové hodnotenie jednotlivých zranení je uvedené v prílohe zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „zákon o náhrade za bolesť“). Následne je tento počet bodov potrebné vynásobiť hodnotou jedného bodu. Dôležité je podotknúť, že lekársky posudok môže lekár pacientovi vystaviť iba ak je jeho zdravotný stav už ustálený. K ustáleniu zdravotného stavu môže dôjsť aj niekoľko mesiacov po dopravnej nehode. Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár posudok vypracoval. Vzor takéhoto lekárskeho posudku tvorí prílohu č. 2 zákona o náhrade za bolesť. Bolestné sa poskytuje jednorazovo.

Premlčacia doba: dva roky od okamihu ustálenia zdravotného stavu, to znamená odo dňa kedy je možné vykonať bodové hodnotenie bolestného

Sťaženie spoločenského uplatnenia

Sťaženie spoločenského uplatnenia predstavuje vylúčenie alebo obmedzenie poškodeného na plnohodnotnom živote. V praxi môže ísť o sťaženie situácie nájsť si adekvátne zamestnanie, obmedzenie v rodinnom živote, voľba životného partnera, znemožnenie vykonávať športové aktivity a podobne. Náhradou za sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňujú trvalé následky úrazu. Tak ako v prípade bolestného, aj sťaženie spoločenského uplatnenia sa preukazuje lekárskym posudkom, v ktorom ošetrujúci lekár bodmi ohodnotí jednotlivé zranenia. Poisťovňa v tomto prípade bude zisťovať, či sú trvalé následky v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou. V niektorých prípadoch tomu tak nemusí byť a trvalé následky môžu súvisieť napríklad s ochorením poškodeného pred dopravnou nehodou. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa taktiež poskytuje jednorazovo a náhrada musí byť primeraná povahe trvalých následkov a taktiež ich predpokladanému vývoju v budúcnosti.

V prípade, ak došlo k výraznému zásahu do zdravia poškodeného môže lekár navýšiť bodové ohodnotenie až o 50 percent. Takýmto prípadom môže byť napríklad priznanie invalidity  poškodenému. Samozrejme, každé poškodenie je potrebné posudzovať individuálne.

Premlčacia doba: dva roky od okamihu ustálenia zdravotného stavu, to znamená odo dňa kedy je možné vykonať bodové hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia

Hodnota jedného bodu

Výška hodnoty jedného bodu na účely bolestné a sťaženia spoločenského uplatnenia sa odvíja od priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (konkrétne sú to dve percentá z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR). Opatrením Ministerstva zdravotníctva SR dochádza každoročne na úprave hodnoty za jeden bod. Hodnota jedného bodu je zhodná s hodnotou bodu za bolestné a pre rok 2019 je stanovená vo výške 20,26 eur.

Náhrada nákladov spojených s liečením

V prípade poškodenia zdravia máte nárok aj na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré nekryje zdravotné poistenie. V tejto súvislosti je dôležité povedať, že musí ísť o účelne vynaložené náklady, ktoré majú za účel zlepšenie vášho zdravotného stavu. Právna úprava v tejto súvislosti nehovorí, čo sa považuje za účelne vynaložené náklady a čo už nie. Preto posúdenie účelnosti treba posudzovať podľa konkrétnej situácie s ohľadom na osobitosti prípadu.

Premlčacia doba: dva roky od okamihu kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe

Strata na zárobku

Stratu na zárobku zaradzujeme pod majetkovú ujmu a je potrebné rozdeliť ju na dve skupiny. Prvou je strata na zárobku počas obdobia v ktorom ste zároveň na PNke. Náhrada za stratu na zárobku v tomto prípade tvorí rozdiel sumy vašej mzdy, ktorú ste dosahovali pred dopravnou nehodou a nemocenskej dávky. Na náhradu za stratu na zárobku počas PN máte právo počas celého obdobia práceneschopnosti.

Druhou skupinou je náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti. Predpokladom pre priznanie náhrady za stratu na zárobku po skončení PN je pokles pracovnej neschopnosti u poškodeného viac ako 40 %. Táto dávka sa vypláca pravidelne, každý mesiac.

Premlčacia doba: dva roky od okamihu kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe

V súvislosti s premlčacou dobou je potrebné povedať, že jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví predstavujú samostatné nároky. To znamená, že začiatok plynutia premlčacej doby je pri týchto nárokoch  (strata na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti, strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, nárok na bolestné, nárok za sťaženie spoločenského uplatnenia a nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov na liečenie) rôzny. Márnym uplynutím premlčacej sa vystavujete riziku, že zo strany zodpovedného subjektu (komerčná poisťovňa) dôjde k odmietnutiu poistné plnenie vyplatiť.

Plynutie premlčacej doby prestane plynúť v okamihu ak včas (v premlčacej dobe) podáte žalobu na príslušný súd. Ak je proti poškodenému vo veci dopravnej nehody vedené aj trestné konanie, nie je potrebné čakať do skončenia trestného konania, vaše nároky si môžete uplatniť aj skôr v civilnom konaní.

Náhrada nemajetkovej ujmy

Náhrada nemajetkovej ujmy je náhradou za zásah do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody. Tento nárok je potrebné uplatniť si vo všeobecnej premlčacej dobe troch rokov. V takomto prípade máte nárok aj na nahradenie nákladov na pohreb.

Kde si mám nároky uplatniť?

Vzniknuté nárok, ktoré sme si rozobrali vyššie si môžete uplatniť u poisťovateľa vozidla škodcu a vaše nároky budú, po riadnom preukázaní a zdokladovaní, nahradené z povinného zmluvného poistenia.

Čo ak mi poisťovňa odmietne zaplatiť?

V prípade ak poisťovňa neoprávnene odmietne vyplatiť poistné plnenie môžete podať žalobu na príslušný súd. Súdne konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

Nechajte to na nás

Ak potrebujete niekoho, o koho sa môžete oprieť pri vymáhaní vašich nárokov neváhajte nás kontaktovať na adrese: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice alebo na emailovej adrese office@hhpartners.eu, prípadne na telefónnom čísle: +421 556 943 991. V rámci našej praxe sa špecializujeme na zastupovanie klientov poškodených pri dopravnej nehode. Radi vám pomôžeme.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts