Náhradu za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného čakajú zmeny

V súvislosti s tým, ako Ústavný súd v minulom roku vyslovil nesúlad medzi Ústavou Slovenskej republiky a ustanovením Občianskeho zákonníka o náhrade za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného, Ministerstvo spravodlivosti vydalo predbežnú informáciu o pripravovaných zmenách.

Cieľ, ktorý má splniť chystaný návrh zákona je zosúladiť právnu úpravu týkajúcu sa náhrady škody spôsobenej protiprávnym konaním s Ústavou Slovenskej republiky.

V čom spočíval nesúlad?

Problémovým bola skutočnosť, že právna úprava spôsobu výpočtu náhrady za stratu na zárobku sa výrazne odkláňala od všeobecne uplatňovanej zásady zodpovednosti za škodu. Podstatou všeobecne uplatňovanej zásady je, že uhrádzaná je skutočná škoda a ušlý zisk. Právna úprava, neumožňovala poškodenému, ktorému vznikla škoda na zdraví a s tým súvisiaca strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti, ale aj po jej skončení, domôcť sa náhrady škody v takom rozsahu, v akom poškodenému skutočne vznikla.

Podľa právnej úpravy, pri ktorej bol konštatovaný nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky sa suma náhrady určovala rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Cieľ pripravovaného návrhu zákona

Ústavný súd konštatoval nesúlad medzi takouto právnou úpravou a základným právom vlastniť majetok. Cieľom návrhu zákona tak má byť zabezpečiť ochranu základnému právu vlastniť majetok, teda zabezpečiť dorovnanie príjmu poškodeného do takej sumy, ktorú by bol zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts