Na PN-ku môže pacientku vypísať aj gynekológ

S chorobou sú okrem zdravotných ťažkostí spojené aj mnohé povinnosti a nároky. Vedeli ste, že okrem všeobecného lekára môže vypísať pacientku aj lekár v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo? V tomto článku si taktiež povieme o tom, aké podmienky musia byť splnené nato, aby zamestnanec mal nárok na náhradu príjmu počas PN.

Aký lekár vás môže vypísať na PN?

Práceneschopnosť u zamestnanca vzniká z dôvodu choroby, úrazu alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia. Dočasná pracovná neschopnosť a jej posudzovanie je odborná medicínska otázka. Rozhoduje o nej najmä váš všeobecný lekár. O dočasnej pracovnej neschopnosti ženy môže podľa zákona rozhodnúť aj gynekológ. Pri ústavnej zdravotnej starostlivosti môže o dočasnej pracovnej neschopnosti rozhodnúť lekár určený príslušným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti.  Podrobnosti o spôsobe určenia, ktorý lekár poskytovateľa rozhodne o tejto otázke zákon neupravuje. Práve preto je určenie takého lekára vecou vnútornej organizácie daného poskytovateľa.

Podmienky, ktoré musíte spĺňať nato, aby ste mali nárok na náhradu príjmu

  • musíte mať status zamestnanca, pričom za zamestnanca sa nepovažuje napríklad  študent, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študenta,
  • musí nastať sociálna udalosť (choroba alebo úraz, POZOR nie pracovný úraz, pretože v prípade pracovného úrazu sa poskytuje úrazová dávka z úrazového poistenia)
  • zamestnanec je bez príjmu.

Tieto podmienky musia byť splnené všetky súčasne nato, aby ste mali nárok na náhradu príjmu počas vašej PN.

Máte nárok na náhradu príjmu, ktorý poskytuje samotný zamestnávateľ

Zamestnancovi poskytuje náhradu príjmu samotný zamestnávateľ a to prvých 10 dní od kedy bol zamestnanec uznaný za práceneschopného. V prípade ak zamestnanec bude dlhšie práceneschopný ako 10 dní, tak v tomto prípade už nemá nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa ale má nárok na nemocenské z nemocenského poistenia. Túto dávku už poskytuje Sociálna poisťovňa. Zamestnanec má nárok na nemocenské od 11 dňa dočasnej práceneschopnosti. Nemocenské sa mu poskytuje maximálne po dobu 1 roka od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade ak budete mať zdravotné problémy dlhšie ako jeden rok, je potrebné podať žiadosť o invalidný dôchodok Sociálnej poisťovni.

Uplatnenie nároku na náhradu príjmu

Nárok na náhradu príjmu si musíte uplatniť u zamestnávateľa predložením „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“, ktoré vám vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia.

Vaše povinnosti

Zamestnanec je povinný preukázať svojmu zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie výšku a zánik nároku na náhradu príjmu. Veľmi dôležitou povinnosťou je aj to, aby ste dodržiavali liečebný režim, ktorý vám určil lekár. Ďalšou povinnosťou je strpieť kontrolu zo strany zamestnávateľa, ktorej účelom je zistiť, či naozaj sa zdržiavate na mieste určenom počas PN.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts