Môže pacient odmietnuť navrhovanú zdravotnú starostlivosť?

Ako má lekár postupovať v takomto prípade? Musí vždy rešpektovať toto právo pacienta? A čo v prípade, že si to pacient „rozmyslí“ a bude sa neskôr tejto liečby dožadovať?

Čo na to hovorí zákon?

Odmietnutie navrhovanej zdravotnej starostlivosti je právom pacienta. Výkon tohto práva môže na lekára pôsobiť frustrujúco, keďže vidí aké následky takýto postoj potenciálne zdravotnému stavu pacienta prinesie.

Podľa § 6 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „ZoZS“) každý, kto má právo datˇ informovaný súhlas, má právo informovaný súhlas kedykolˇvek slobodne odvolať.

Je toto právo nejako limitované?

Z princípu autonómie pacienta vyplýva jeho právo zmeniť svoj názor na zdravotnú starostlivosť, na ktorej poskytovanie udelil súhlas. Realizácia tohto práva však nie je bezbrehá. Pokiaľ pacientka odvolá súhlas v priebehu výkonu, ktorého ukončenie by ohrozilo jeho život alebo by mu spôsobilo škodu, je lekár povinný zvážiť, aký by bol výsledok zastavenia procesu. Zodpovednosť za prípadnú škodu (v prípade ľahkovážneho ignorovania rizík zastavenia výkonu) bude postihovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Výkon práva odmietnuť súhlas nie je možné sankcionovať tým, že by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietol poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientovi, ktorý s odstupom času zmenil názor.

Právo zdravotnej poisťovne pri porušení liečebného režimu

Nerešpektovanie odporúčania lekára týkajúce sa liečebného režimu však môže pacientovi spôsobiť komplikácie v podobe potenciálneho regresu od zdravotnej poisťovne. Podľa § 44 ods. 2 písm. a) zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti má zdravotná poisťovňa voči svojmu poistencovi možnosť uplatniť nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu. Je vhodné, aby na toto riziko lekár pacienta upozornil.

Nedá sa vylúčiť, že pacient, ktorý napriek zrozumiteľnému poučeniu o nevyhnutnosti liečby túto terapiu odmieta a v komplikovanom stave sa vráti, bude musieť liečbu komplikácií zdravotnej poisťovni nahradiť (samozrejme za predpokladu, ak by ho k tomu poisťovňa vyzvala).


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts