Môže lekár odmietnuť uzatvorenie dohody s pacientom za každých okolností?

Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Takúto dohodu poskytovateľ uzatvára s pacientom. Poskytovateľ však nemôže odmietnuť uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z hocijakého dôvodu a s každým novým pacientom.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Takáto dohoda je formou zmluvy medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom. Podľa zákona môže mať dohoda ústnu alebo písomnú formu. Zákon však vyžaduje písomnú formu dohody v prípade, ak sa uzatvára o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. To znamená, že všeobecný lekár pre dospelých a aj pediater musia so svojimi pacientmi uzatvoriť písomnú dohodu. Jedno vyhotovenie si nechajú a druhé odovzdajú vám, teda pacientovi. Takú dohodu musia s pacientom uzatvoriť najmenej na šesť mesiacov.

Dôvody odmietnutia nového pacienta

Podľa zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, teda inak povedané môže odmietnuť nového pacienta len v prípade ak:

a) by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,

b) osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo

c) poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.

Prvý dôvod – uzatvorením takejto dohody by poskytovateľ prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie

Vzhľadom nato, že pojem únosné pracovné zaťaženie nie je definovaný v zákone ale ide skôr  o subjektívny prvok, tak v tomto prípade je potrebné, aby poskytovateľ pri použití tohto dôvodu odmietnutia náležite tento dôvod odôvodnil. Treba mať na pamäti, že zákon pri tomto dôvode odmietnutia ustanovuje výnimku a to v tom zmysle, že nie je ho možné uplatniť voči takým osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti. To znamená, že všeobecný lekár nemôže odmietnuť nového pacienta, ktorý má trvalý pobyt v jeho zdravotnom obvode, ktorý mu určil príslušný samosprávny kraj.

Čo sa môže stať, ak lekár odmietne uzatvoriť dohodu s novým pacientom, ktorý spadá do jeho zdravotného obvodu?

V prípade ak by lekár s vami  odmietol uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to aj napriek tomu, že patríte do jeho územného obvodu, tak tento postup by mohol predstavovať porušenie viacerých povinností, ktoré lekárovi ukladá zákon. Zákon pre všeobecné ambulancie prekročenie neúnosnej miery zaťaženia neuznáva ako dôvod pre odmietnutie dohody s novým pacientom a pokiaľ by poskytovateľ odmietol z toho dôvodu uzatvorenie dohody, postupoval by v rozpore so zákonom.

Ak by lekár odmietol s vami uzatvorenie dohodu, tak  by ste mohli dať podnet na príslušný samosprávny kraj. Následne samosprávny kraj by preveril túto skutočnosť a bezodkladne by určil, ktorý poskytovateľ s vami uzatvorí takúto dohodu. Ak by samosprávny kraj zistil, že odmietnutie uzatvorenia dohody nebolo opodstatnené alebo nezákonné, tak by mohol určiť na uzatvorenie dohody aj toho poskytovateľa, ktorý návrh na uzatvorenie dohody odmietol. Rozhodnutie samosprávneho kraja lekár musí rešpektovať. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí poskytovateľovi od samosprávneho kraja pokuta až do výšky 16.596 eur.

Iná sankcia

Okrem pokuty samosprávny kraj môže takému poskytovateľovi dočasne pozastaviť povolenie. Ak by poskytovateľ opakovane porušoval povinnosti, môže mu aj povolenie zrušiť. Vzhľadom na situáciu nízkeho počtu pediatrov na území Slovenskej republiky, riziko zrušenia povolenia považujeme za nízke.

Požiadanie samosprávneho kraja o schválenie ordinačných hodín v menšom rozsahu

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej len ako „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povinnosť poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 hodín týždenne. Zároveň zákon však umožňuje v § 79 ods. 1 písm. aj) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti požiadať príslušný samosprávny kraj o schválenie ordinačných hodín v menšom rozsahu ako 35 hodín týždenne. Z toho vyplýva, že poskytovateľ neohlasuje túto skutočnosť príslušnému samosprávnemu kraju ale musí zaslať žiadosť o schválenie ordinačných hodín v menšom rozsahu. Príslušný samosprávny kraj však nie je povinný tejto žiadosti vyhovieť, preto je potrebné aby lekár žiadosť dostatočne odôvodnil. Samosprávny kraj žiadosť posudzuje podľa okolnosti konkrétneho prípadu. Právne predpisy ako aj Ústava SR chránia základné ľudské práva fyzickej osoby ako je právo na súkromie, či právo na ochranu života a zdravia. Preto by sme za relevantné dôvody mohli označiť ako napríklad nevyhovujúci zdravotný stav pediatra, prípadné obmedzenia vyplývajúce z veku pediatra. Medzi relevantné dôvody je možné zaradiť aj riziká ktoré vyplývajú z osobných dôvodov a ktoré môžu mať vplyv na nebezpečenstvo postupu no lege artis vyvolané práve z dôvodu únavy, stresu a podobne (teda dôvody vedúce k preventívnej bezpečnosti pacienta).

Ak by príslušný samosprávny kraj  takej žiadosti lekárovi vyhovel, tak samozrejme najviac to pocítia jeho pacienti. V tomto prípade bude dosť pravdepodobné, že ak prídete na vyšetrenie, tak vás lekár nemusí stihnúť vyšetriť, vzhľadom na veľký počet pacientov a budete nútený prísť na druhý deň. Preto v tomto prípade je na mieste zvážiť zmenu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý ordinuje týždenne 35 hodín. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam.

Je potrebné si dobre premyslieť výber poskytovateľa

Pacienti majú právo výberu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že aj keď pacient spadá do zdravotného obvodu konkrétneho poskytovateľa, neznamená to, že pacient v prípade nespokojnosti nemôže zmeniť svojho lekára. Práve naopak, pacient môže zmeniť svojho poskytovateľa kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu.

V praxi sa často stáva najmä pri všeobecných lekárov pre deti a dorast, teda pediatroch, že pacienti nie sú spokojní. Dôvody môžu byť viaceré. Väčšina pediatrov sú lekári v staršom veku. Tiež sú to len ľudia, ktorí majú svoje zdravotné problémy. Keďže nás pacientov stále pribúda a lekárov stále ubúda z dôvodu odchodu na dôchodok, tak je pochopiteľné, že lekári majú veľa na pleciach. Najmä to pociťujú lekári v staršom veku. Preto ak vám lekár povie, že je pracovne zaťažený, tak zvážte výber iného poskytovateľa aj napriek tomu, že zo zákona vás lekár nemôže odmietnuť v prípade, ak spadáte do jeho zdravotného obvodu.

Ak je lekár naozaj vyťažený a ide o staršieho lekára, tak je dosť pravdepodobné, že ak neprídete k lekárovi hneď ráno, tak vás ani nestihne ošetriť a budete musieť prísť na vyšetrenie na druhý deň. Taktiež lekár sa snaží samozrejme vyšetriť denne čo najviac pacientov, keď vie, že v čakárni má plno. No v tomto prípade lekár nemusí vyšetriť pacienta tak ako by mal, kvantita môže ísť nad rámec kvality. Práve z týchto dôvodov ak sa dozviete, že váš lekár má naozaj mnoho pacientov a nestíha, odporúčame ak je to samozrejme možné zmeniť lekára.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts