Medicínske právo očami pacienta: Čo je súkromný znalecký posudok?

Pri sporoch v oblasti medicínskeho práva je najdôležitejším prvkom práve dokazovanie. Takmer pri každom prípade sa využívajú „služby“ znalca z príslušného odboru, ktorý rieši vec z odbornej stránky a ktorého úlohou je vniesť svetlo tam, kde súd danú otázku nedokáže posúdiť sám. 1. júla uplynie rok od prijatia nového právneho inštitútu do nášho poriadku, ktorý sa čoraz častejšie a častejšie „vyťahuje z rukáva“ – súkromný znalecký posudok. Čo ale súkromný znalecký posudok znamená?

Čo je jadrom znaleckého dokazovania v medicínskom práve?

Hlavným dôkazným prostriedkom v sporoch, kde je hlavnou témou zdravie, resp. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je znalecký posudok. Má nezastupiteľnú úlohu najmä pri žalobách o náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Odpovedá napríklad na otázku, či daný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica, ambulancia, hospic, liečebňa....) postupoval pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti správne, t.j. lege artis, alebo na otázku, či nesprávny postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bol/nebol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou na zdraví ba dokonca smrťou pacienta.

Vo všeobecnosti súd na návrh nariadi znalecké dokazovanie a určí znalca, ktorý vo svojom znaleckom posudku odpovedá na položené otázky, no nevyjadruje sa k právnemu posúdeniu veci (to patrí jedine súdu). Od 1.júla je účinný tzv. Civilný sporový poriadok (CSP), ktorý zaviedol doposiaľ nepoznaný inštitút – súkromný znalecký posudok. 

Súkromný znalecký posudok podľa OSP

Civilný sporový poriadok (CSP) účinný od 1.júla minulého roka zadefinoval nový právny inštitút – súkromný znalecký posudok. Predloženie znaleckého posudku jednou zo strán z jej iniciatívy a na jej náklady nie je novinkou. Táto možnosť tu už existovala aj za účinností starého Občianskeho súdneho poriadku. Na rozdiel od súčasnej úpravy v CSP takto vyhotovený posudok (aj napriek tomu, že spĺňal všetky zákonom predpísané náležitosti posudku) nebol považovaný za „rovnocenného partnera“ znaleckého posudku vypracovaného znalcom určeným súdom. Súd ho posudzoval ako listinný dôkaz a neprikladal mu váhu znaleckého posudku.

Súkromný znalecký posudok podľa CSP

Ustanovenie § 209 ods. 1 CSP vymedzuje súkromný znalecký posudok (cit.): „znalecký posudok vypracovaný bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd“. Najvýznamnejšou zmenou oproti minulej úprave je teda „povýšenie“ súkromného znaleckého posudku z úrovne listinného dôkazu na úroveň znaleckého posudku ako takého.

Dôležité je aby spracovaný súkromný znalecký posudok spĺňal zákonom vymedzené podmienky, a to:

  • súkromný znalecký posudok musí byť predložený spolu so žalobou,
  • musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti,
  • obsahuje doložku o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Čo ak sa súkromné znalecké posudky „stretnú v boji“?

V prípade, že sa obe strany sporu rozhodnú zadovážiť si súkromné znalecké posudky, nie je vylúčené, že si tieto posudky môžu protirečiť. CSP zavádza inštitút tzv. konfrontácie. Vieme si preto predstaviť v prípade odlišných záverov znaleckých posudkov, že súd predvolá oboch znalcov na pojednávanie, kde sa budú navzájom „konfrontovať“. Súd tak môže odstrániť kolíziu medzi posudkami a urobiť si vlastný názor na kvalitu a váhu znaleckých predložených posudkov.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts