Kto môže nahliadať do Vašej zdravotnej dokumentácie?

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“). V tomto zákone sú taktiež upravené práva pacientov a iných osôb, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie.

Zdravotná dokumentácia je podľa zákona o zdravotnej starostlivosti súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacienta.

Hneď na úvod je potrebné uviesť, že zdravotná dokumentácia nie je majetok pacienta ani lekára či samotného zdravotného zariadenia. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. To znamená, že poskytovateľ je povinný ju po dobu vymedzenú v zákone uchovávať a ochraňovať. Tak isto je povinný zabezpečiť, aby k nej nemali prístup neoprávnené subjekty.

V ktorých prípadoch Vám môžu odoprieť nahliadanie do Vašej zdravotnej dokumentácie?

Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie pacientovi, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia. Odopretie je možné len v prípade, ak je ošetrujúci lekár presvedčený, že by oboznámenie pacienta s údajmi v zdravotnej dokumentácii  negatívne ovplyvnilo jeho liečbu.

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Obsahom zdravotnej dokumentácie sú zvyčajne intímne informácie, ktoré si každý pacient chce nechať len pre seba. Túto oprávnenú požiadavku rešpektuje aj zákon a preto hovorí, že do zdravotnej dokumentácie môžu nahliadať len presne definované osoby. Áno, čítate správne, iné osoby ako tie, ktorým to zákon dovoľuje, do Vašej zdravotnej dokumentácie nemôžu nahliadať. Zákon upravuje nielen presne stanovený okruh, ale určuje aj to, v akom rozsahu a za akým účelom môže takáto osoba do Vašej zdravotnej dokumentácie nahliadať.

Vaša zdravotná dokumentácia je vedená v písomnej forme a od 1.1.2019 by ju ambulancie a nemocnice mali viesť elektronicky prostredníctvom Vašej elektronickej zdravotnej knižky v rámci e-Zdravia o ktoré sa stará Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Prístup do „papierovej“ zdravotnej dokumentácie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti má:

 1. PACIENT alebo jeho zákonný zástupca (v prípade neplnoletého zvyčajne rodič) v celom rozsahu,
 2. BLÍZKE OSOBY: Manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti (§ 115 Občianskeho zákonníka), blízkej osobe (§ 116 Občianskeho zákonníka) alebo ich zákonnému zástupcovi.
 3. SPLNOMOCNENEC, teda  ktokoľvek, koho na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie písomne splnomocnil pacient alebo v prípade smrti pacienta nikto z blízkych osôb. Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčeným. Splnomocnenec má právo nahliadať v takom rozsahu, aký je uvedený v plnej moci.
 4. REVÍZNY LEKÁR príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,
 5. Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,
 6. MZSR a VÚC (lekár a sestra samosprávneho kraja)  na účely vykonávania kontroly nad plnením povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 7. LEKÁR URČENÝ zo strany MV SR, MO SR MD SR , MS SR: ak ide o zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach týchto rezortov v celom rozsahu.
 8. VŠEOBECNÝ LEKÁR MVSR na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 9. POSUDKOVÉMU LEKÁROVI SOCIÁLNEJ POISŤOVNE na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia  v celom rozsahu,
 10. POSUDKOVÉMU LEKÁROVI ÚPSVAR: na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v celom rozsahu,
 11. ZNALEC ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku;
 12. ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA: vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti za ktorú bola zo strany poisťovne uhradené poistné plnenie
 13. Príslušný orgán zdravotníckej komory v rozsahu kontroly príslušného ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
 14. Pracovníkovi epidemiológie príslušného RÚVZ a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva MV SR a MO SR v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania,
 15. KLINICKÝ AUDÍTOR poverený zo strany Ministerstva zdravotníctva SR na účely výkonu klinického auditu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie Vašu zdravotnú dokumentáciu.

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts