Invalidný dôchodok 2. časť

V prvej časti sme si už niečo o invalidnom dôchodku povedali (https://www.nahradaskody.sk/clanky/invalidny-dochodok-1.-cast/). V tejto druhej časti sa pokúsime odpovedať na nasledujúce otázky. Kam sa treba obrátiť ak chcem získať invalidný dôchodok? Ako si vypočítať výšku invalidného dôchodku? Prechádza po smrti poistenca nárok na vyplatenie dávok na príbuzných poistenca alebo nárok zaniká? Tieto a mnohé ďalšie otázky si zodpovieme v nasledujúcom príspevku.

Uplatnenie nároku na invalidný dôchodok

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje príslušná pobočke sociálnej poisťovne. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na invalidný dôchodok. Spôsob preukázania určí Sociálna poisťovňa.

Miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne

Žiadosť o začatie konania o priznanie invalidného dôchodku sa spisuje v miestne príslušnej pobočke podľa trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť sa spisuje v Ústredí sociálnej poisťovne ak fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na invalidný dôchodok nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Čo je potrebné priložiť k žiadosti o invalidný dôchodok

K žiadosti je potrebné priložiť najmä doklad, ktorým sa hodnoverne preukáže ako dlho trvalo zamestnanie (napríklad evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa) a potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Lehota na rozhodnutie

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začiatku konania, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o ďalších 60 dní.

Nárok na výplatu invalidného dôchodku

Invalidný dôchodok sa nevypláca v období, počas ktorého má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské. Nárok na výplatu invalidného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí po uplynutí troch rokov odo dňa, za ktorý invalidný dôchodok alebo jeho časť patrili.

Výpočet invalidného dôchodku

Ak ide o poistenca, ktorého schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70%, suma invalidného dôchodku sa určí podľa vzorca:

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

 

POMB

priemerný osobný mzdový bod

ODP

súčet obdobia dôchodkového poistenia

ADH

aktuálna dôchodková hodnota

Zánik a prechod nároku na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok zaniká smrťou fyzickej osoby, ktorá spĺňala podmienky na poberanie invalidného dôchodku. Nárok na invalidný dôchodok tiež zanikne, ak bol poberateľ právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal invalidným. Prechod práva na výplatu invalidného dôchodku prichádza do úvahy v dvoch prípadoch. Prvou situáciou je keď si poistenec uplatnil nárok na invalidný dôchodok a po uplatnení zomrel. Nárok prechádza postupne na manžela (manželku), deti a rodičov (v tomto poradí).  Druhým prípadom je, ak bol nárok na invalidný dôchodok uplatnený aj priznaný a následne poistenec zomrel, splatné sumy sa vyplatia (ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti)  manželovi (manželke), deťom a rodičom (v tomto poradí).

Zmena údajov o poistencovi

Ak dôjde k zmene údajov uvedených v žiadosti ste povinní do 8 dní zmenu nahlásiť Sociálnej poisťovni.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts