Invalidný dôchodok - 1. časť

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje z invalidného poistenia za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení. Cieľom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Aké podmienky musíte splniť nato, aby vám bol priznaný invalidný dôchodok? Kedy vám bude priznaný nárok na invalidný dôchodok?

Podmienky nároku na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok má každý poistenec ktorý je invalidný, bol dôchodkovo poistený potrebný počet rokov a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Je dôležité povedať, že všetky tieto podmienky musia byť splnené súčasne.

Kedy je poistenec invalidný?

Podľa zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, (ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok) má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý stav poistenca

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.  Tento pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a ďalšej liečby. Taktiež sa posudzuje na základe komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nájdete v prílohe zákona o sociálnom poistení. V praxi môže nastať aj situácia, kedy sa konkrétne zdravotné postihnutie v tejto prílohe nachádzať nebude. V takomto prípade sa miera poklesu schopnosti určí podľa porovnateľného zdravotného postihnutia.

Môže dôjsť k zmene posúdenia invalidity?

Áno. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca sa na účely invalidity opätovne posúdi, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Vznik, respektíve trvanie invalidity posudzuje v rámci dávkového konania posudkový lekár Sociálnej poisťovne za osobnej účasti poistenca.

Ako sa určuje miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť?

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Je dôležité povedať, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Ako je možné zvýšiť mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť?

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je možné zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných (teda okrem hlavného postihnutia) zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Rovnako sa postupuje aj, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca.

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca, ktorý sa stal invalidný po 31. decembri 2009, je:

Vek poistenca

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia

Do 20 rokov

Menej ako jeden rok

Nad 20 rokov do 24 rokov

Najmenej jeden rok

Nad 24 rokov do 28 rokov

Najmenej dva rokov

Nad 28 rokov do 34 rokov

Najmenej 5 rokov

Nad 34 rokov do 40 rokov

Najmenej 8 rokov

Nad 40 rokov do 45 rokov

Najmenej 10 rokov

Nad 45 rokov

Najmenej 15 rokov


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts