Dopravná nehoda v zahraničí

Mnoho ľudí počas leta cestuje za dovolenkou do zahraničia autom. Na každom kilometri pritom na vás doslova číha nebezpečenstvo v podobe dopravnej nehody. Viete, čo robiť v prípade dopravnej nehody v zahraničí? Viete aké podklady budete potrebovať k tomu, aby vám poisťovňa nahradila vzniknutú škodu? V nasledujúcom článku si rozoberieme, čo je potrebné urobiť, ak vám niekto spôsobil škodu v zahraničí.

Privolajte políciu

V prvom rade sa presvedčte, či niekto nepotrebuje prvú pomoc. Neposkytnutie prvej pomoci môže mať pre vás trestnoprávne následky. Následne k dopravnej nehode vždy privolajte policajné orgány, aby vyšetrili príčiny havárie a zistili rozsah vzniknutých škôd. Políciu privolajte aj v prípade, ak to zákony danej krajiny nevyžadujú. Polícia spíše o nehode záznam – protokol. Tento protokol podpíšte iba, ak mu rozumiete. Ak mu nerozumiete a policajt bude trvať na jeho podpísaní, požadujte do protokolu pred podpis uviesť, že obsahu protokolu nerozumiete. Poznámku môžete uviesť v slovenskom jazyku. Privolať políciu odporúčame aj v prípade, ak je privolanie spoplatnené. Pri viditeľnom poškodení na vašom vozidle budete potrebovať potvrdenie od polície, aby ste sa vyhli podozreniu, že ste niekomu spôsobili ujmu na zdraví a snažíte sa z krajiny ujsť.

Vyplňte správu o nehode

Následne spoločne s ostatnými účastníkmi dopravnej nehody vyplňte európsky formulár o škodovej udalosti, to znamená správu o nehode. V európskej únii má v každej krajine rovnakú formu. Určite nezabudnite zaznačiť aj nákres nehody a následne formulár podpísať.

Môže sa stať, že vinník dopravnej nehody, ktorý vám škodu spôsobil, vyššie spomenutý formulár nemá. V takomto prípade si od neho vypýtajte údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla. Taktiež si zapíšte obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo resp. štátnu poznávaciu značku motorového vozidla a medzinárodnú poznávaciu značku krajiny registrácie vozidla, ktorým bola škoda spôsobená. Dôležitým údajom je takisto číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy hraničného poistenia pokiaľ ide o cudzozemské motorové vozidlo škodcu.

Nahláste škodu poisťovni

Po návrate domov, sa obráťte na poisťovateľa osoby zodpovednej za škodu. Druhá možnosť je, že si  svoje nároky na náhradu škody uplatníte na území Slovenska voči likvidačnému zástupcovi, ktorý bol vymenovaný zahraničnou poisťovňou vinníka. Likvidačný zástupca prešetrí a uspokojí vaše nároky v slovenskom jazyku. Likvidačného zástupcu môžete dohľadať na stránke slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Na čo všetko mám nárok?

Okrem náhrady škody, ktorá vám vznikla na vozidle, máte nárok aj na náhradu ujmy na zdraví a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Taktiež si môžete voči škodcovi uplatniť aj náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti a náklady spojené s liečením. V prípade úmrtia sa pozostalým uhrádzajú náklady spojené s pohrebom, pozostalostná úrazová renta (v prípade, ak bola vyživovacia povinnosť stanovená súdom).

Nechajte to na nás

Ak potrebujete niekoho, o koho sa môžete oprieť pri vymáhaní vašich nárokov neváhajte nás kontaktovať na adrese: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice alebo na emailovej adrese office@hhpartners, prípadne na telefónnom čísle: +421 556 943 991. V rámci našej praxe sa špecializujeme na zastupovanie klientov poškodených pri dopravnej nehode. Radi vám pomôžeme.

zdroj: www.skp.sk


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts