DAR rovná sa ÚPLATOK ? Alebo ako je to s poskytnutím daru lekárovi

Kontroverznou a pomerne diskutovanou témou je darovanie zo strany pacienta lekárovi. Mnoho ľudí dáva lekárovi ako znak vďačnosti za dobre odvedenú prácu kyticu, fľašu kvalitného alkoholu alebo úrodu z vlastnej záhrady. Niekedy má dar aj podobu finančnej čiastky. Medzi darom a úplatkom je veľmi tenká hranica, preto sa nastoľuje otázka, aký je vlastne rozdiel medzi týmito dvoma pojmami ? Možno ich stotožňovať?

Korupcia sa vyskytuje vo všetkých oblastiach spoločenského života a neobchádza ani zdravotníctvo, najmä pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Avšak pojem „dar“ a „úplatok“ v žiadnom prípade neznamená to isté.

Čo možno považovať za dar?

Darom rozumieme hnuteľné a nehnuteľné veci, práva, iné majetkové hodnoty, ale aj byty a nebyty, ktoré darca bezodplatne prenecháva obdarovanému (napr. v praxi lekárov bez poskytnutia nejakej spätnej výhody – kvalitnejšie služby lekára, rýchlejšie vybavenie....). Je to určitý prejav vďačnosti alebo náklonnosti k obdarovanému.

V súčasnosti v slovenskej právnej úprave chýba ustanovenie, ktoré by upravovalo inštitút darovania zdravotníckemu pracovníkovi, na rozdiel od úpravy Českej republiky, ktorá stanovuje, že darovanie osobe, ktorá prevádzkuje zdravotnícke zariadenie alebo je v ňom zamestnaná, je neplatné, ak k nemu došlo v dobe, kedy bol darca (rozumej pacient) v starostlivosti daného zariadenia alebo inak prijímal jeho služby. Ak pacient dá zdravotníckemu pracovníkovi dar  po prepustení zo zdravotnej starostlivosti, pôjde o prípustný dar. Ako sme povedali, takto sú nastavené pravidlá u našich českých susedov.

Čo je úplatok?

Pod pojmom „úplatok“ rozumieme „vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok“. “. Cieľom úplatku je motivovať osobu, aby konala v rozpore s povinnosťami, ktoré jej vyplývajú z jej zamestnania. Prípadne aby sa nejakého konania zdržala.

Najpodstatnejším rozdielom medzi úplatkom a darovaním je to, že pri úplatku sa očakáva poskytnutie nejakej protihodnoty alebo výhody (napr. skrátenie čakacej doby na vyšetrenie, kvalitnejšie služby a starostlivosť a pod.), teda ako sa hovorí „niečo za niečo. Druhým znakom je to, že osoba ktorá úplatok dáva sleduje získanie neoprávneného prospechu.

Právna úprava „zákazu“ darovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Trochu svetla do tejto problematiky môže vniesť § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z.z., ktorý hovorí, že: „Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením.“

To znamená, že lekári nemôžu za žiadnych okolností žiadať o poskytnutie peňažného alebo nepeňažného plnenia za to, že poskytnú zdravotnú starostlivosť, ktorú tak či tak musia zo zákona poskytnúť. Nezáleží na tom, akú hodnotu má dané plnenie, či ide o niekoľko tisíc eur alebo iba o nejakú drobnosť. 

Úmysel pacienta

Rozhodujúcim faktorom, ktorý pomáha odlíšiť dar od úplatku,  je úmysel danej osoby. Pokiaľ pacient dá nejakú pozornosť (čokoládu, fľašu, kyticu...) lekárovi  z vďaky za vykonanú operáciu, zákrok a podobne, tak na takomto dare nebude nič, čo by sa priečilo zákonu.  So zvyšujúcou sa hodnotou daru by však mala stúpať opatrnosť lekára. Prečo? Pretože priamo úmerne môže stúpať podozrenie na strane vyšetrovateľa...

Ak ale pacient príde za lekárom s cieľom získať určitý prospech, „nadštandardnú“ starostlivosť či službu, resp. lekár si, či už priamo alebo nepriamo, vynucuje takéto poskytnutie, to už legálne nie je. Takéto konanie môže mať trestnoprávnu dohru v podobe trestného stíhania za trestný čin korupcie a podplácania.

„Podpultové“ platby v zdravotníctve majú negatívny dopad na spoločnosť a krivia právne vzťahy v rámci zdravotnej starostlivosti.  V neposlednom rade za korupčné správanie hrozí trestný postih v podobe trestu odňatia slobody na dva až päť rokov (pri vyžiadaní si úplatku). Právoplatné rozhodnutie, ktorým je zdravotnícky pracovník uznaný vinným z korupčného trestného činu spôsobuje stratu jeho bezúhonnosti. Ak zdravotnícky pracovník prestane byť bezúhonný nemá spôsobilosť byť zapísaný do registra zdravotníckych pracovníkov. A to na konci dňa znamená to, že nemôže až do zahladenia trestu vykonávať svoje zdravotnícke povolanie.

Hranica medzi darom a úplatkom je tenká. Rozlišovanie medzi darom a úplatkom vyžaduje určitý cit. Zdravotnícki pracovníci by pri prijímaní darov mali byť opatrní, aby ich konanie nenadobudlo trestnoprávny rozmer. To nakoniec platí aj pre pacientov, veď trestným nie je len prijímanie úplatku, ale aj jeho poskytovanie.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts