Čo patrí do pôsobností ÚDZS a čo už nie?

Ak má pacient pochybnosť o tom, či mu zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, tak by sa mal obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Po doručení výsledku šetrenia býva pacient často nespokojný s tým, že celé konanie prebehlo bez neho a vôbec nebol pribratý k rozhodovaniu. Taktiež pacienti sú často krát nespokojní, pretože výsledok šetrenia ÚDZS býva často krát v neprospech pacientov. Aj napriek tomu sa netreba vzdávať, aj keď cesta k spravodlivosti je veľmi náročná. V článku sa dozviete o tom, aká je úloha ÚDZS, o čom rozhoduje, čo do pôsobnosti úradu nepatrí a taktiež čo ma robiť pacient, ak zistí, že jeho zdravotná dokumentácia je neúplná.

Aká je úloha ÚDZS?

ÚDZS na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy zisťuje, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, lat. lege artis. V prípade, ak pacient chce namietať len nezrovnalosti v zdravotnej dokumentácie, mal by sa obrátiť na orgán, ktorý lekárovi vydal povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorým je buď Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj. Úrad pre dohľad za zlé vedenie zdravotnej starostlivosti sankcie neukladá.

Čo robiť, ak pacient zistí, že jeho zdravotná dokumentácia je neúplná?

Ak sa pacient domnieva, že jeho zdravotná dokumentácia je neúplná, teda že do nej lekár nezapísal všetky výkony, ktoré zrealizoval alebo naopak, zapísal tam niečo, čo nespravil, tak v tomto prípade od neho žiadajte, aby zdravotnú dokumentáciu doplnil. Ak vašej požiadavke nevyhovie, tak písomne informujte riaditeľstvo nemocnice o tejto skutočnosti, aby ste to mali podchytené a žiadajte o nápravu. Ak písomne požiadate riaditeľstvo o nápravu, tak  je potrebné aby ste také písomne predloženie predložili znalcovi či úradu, aby vedeli, že  vaša zdravotná dokumentácia je neúplná. Je potrebné si uvedomiť, že úrad vychádza z toho, čo je uvedené v zdravotnej dokumentácii a taktiež aj znalec pri vyhotovení znaleckého posudku. Takže je veľmi dôležité, aby ste  vo vašej zdravotnej dokumentácií mali všetko zachytené.

O čom rozhoduje ÚDZS?

Čo sa týka samotného rozhodovania ÚDZS, je potrebné si uvedomiť, že konanie úradu prebieha len medzi lekárom a úradom. Pacient teda nie je účastníkom konania a nemá procesné práva účastníka konania. 

Prakticky to znamená, že akákoľvek korešpondencia a aktivita pacienta je braná len ako podnet úradu a je výslovne na úrade, ako s ňou naloží. Po vykonaní dohľadu (sú dve formy – na diaľku alebo na mieste) úrad prerokuje s lekárom protokol a vydá rozhodnutie. 

Toto rozhodnutie sa pacientovi nedoručuje, keďže nie je účastníkom konania. Pacientovi sa doručí len to, ako bolo rozhodnuté, a teda či sa jednalo o správny – lege artis alebo nesprávny – non lege artis postup. Aj napriek tomu, že pacient nie je účastníkom konania, keď je nespokojný vie urobiť nasledovný krok a topodať opätovný podnet, ktorý bude prešetrovať ústredie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Aj keď pacient nie je účastníkom konania, má právo podávať podnety a tým pôsobiť na úrad, aby všetky potrebné konania podrobne prešetril. 

Aký je postup pri podávaní podnetu?

Podnet na prešetrenie sa podáva na pobočke úradu (podľa miesta, kde bola zdravotná starostlivosť poskytnutá). Adresu príslušnej pobočky úradu nájdete na linku http://www.udzs-sk.sk/web/sk/pobocky.

Na príslušnú pobočku úradu je potrebné poslať písomný podnet (podpísaný), v ktorom je uvedené meno a adresa podávateľa podnetu, názov zdravotníckeho zariadenia/meno lekára, jeho sídlo, obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti, opis problému.

Následne podávateľovi podnetu príde písomné oznámenie o začatí dohľadu. Úrad na základe podnetu vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Pri vybavovaní podnetov sa úrad riadi zákonom č. 581/2004 Z. z. O výsledku dohľadu je podávateľ podnetu písomne informovaný.

Často kladená otázka- Do kedy musí rozhodnúť ÚDZS ?

Žiadna časovo stanovená lehota na podanie podnetu neexistuje. Zákon nestanovuje úradu lehotu na ukončenie dohľadov. Každý prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne. Úrad ku každému podnetu pristupuje individuálne a snaží sa ho objektívne prešetriť v čo najkratšom možnom čase.

Formulár

Podnet občana - správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti (formulár) nájdete v časti Formuláre, vzory tlačív alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Sankcie

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z., podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti:

  1. pokutu alebo
  2. zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.

Ak úrad pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zistí iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú z porušenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (zákon č. 578/2004 Z. z., č. 580/2004 Z. z.), podľa závažnosti zistených nedostatkov môže podať na príslušnom orgáne návrh na:

  1. uloženie pokuty,
  2. dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
  3. dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
  4. začatie disciplinárneho konania.

Čo nepatrí do pôsobnosti ÚDZS a kto je kompetentný orgán v danej veci?

 

Do pôsobnosti úradu nepatrí:

Kompetentný orgán

Podávanie stanovísk k zákonom

gestor právnych predpisov v zdravotníctve je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)

Platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

príslušný samosprávny kraj (VÚC); MZ SR

Etika (správanie sa), prístup zdravotníckych pracovníkov

 

riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia; príslušná komora zdravotníckych pracovníkov; orgán príslušný na vydávanie povolenia - VÚC alebo MZ SR

 

Organizácia zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia...)

orgán príslušný na vydávanie povolenia - VÚC alebo MZ SR

 

Povolenia poskytovateľov na výkon činnosti

 

MZ SR; VÚC

 

Dohľad nad lekárenskou starostlivosťou

 

VÚC

 

Ochrana zdravia, epidemiológia, hygiena životného prostredia, pracovná zdravotná služba...

 

ÚVZ SR

 

Práceneschopnosť

 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti; Sociálna poisťovňa

 

Invalidný dôchodok

 

Sociálna poisťovňa

 

Nemocenské dávky

 

Sociálna poisťovňa

 

Ťažko zdravotne postihnutí (preukazy, posudok)

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Kompenzačné príspevky

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 

Čo si zapamätať?

  1. aj keď nie ste účastníkom konania, predkladajte úradu dôkazy o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zabezpečíte tým jej čo najdôkladnejšie prešetrenie
  2. lehota na vykonanie dohľadu neexistuje, každý prípad je individuálny
  3. ak sa domnievate, že vaša zdravotná dokumentácia je neúplná, nenechajte to tak a žiadajte nápravu

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts