Chystáte sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? Na tieto veci si dávajte pozor!

Téme prepoisťovania (zmene zdravotnej poisťovne) sme sa rozhodli venovať, nakoľko pomaly sa opäť blíži termín, kedy poistenci začnú zvažovať, či nechcú zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. Pričom v každom prepoisťovacom období musí ÚDZS riešiť podnety od poistencov, ktorým bola zmenená zdravotná poisťovňa, avšak podľa ich vyjadrení oni túto zmenu nevykonali. Riešenie tohto problému priniesla novela zákona o zdravotnom poistení (z. č. 580/2004 Z. z.).

Čo viedlo zákonodarcu k prijatiu predmetnej úpravy? 
 
V každom prepoisťovacom období musí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) riešiť podnety zo strany poistencov, ktorým bola zmenená zdravotná poisťovňa, avšak podľa vyjadrení poistencov oni túto zmenu nevykonali. 
 
Z vyjadrení ÚDZS je zjavné, že riešenie týchto podnetov je komplikované, najmä s ohľadom na skutočnosť, že proces zmeny zdravotnej poisťovne sa už začal a boli v ňom vykonané viaceré kroky. V konečnom dôsledku je postihnutým vždy poistenec, ktorý musí riešiť túto situáciu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, následné musí dokazovať podvodné konanie zo strany neznámeho páchateľa, prípadne skúmať pravosť podpisu. 
 
Podľa dôvodovej správy sa „preto sa javí účelné a správne zaviesť do procesu prepoisťovania pravidlá, ktoré podobné podvodné jednanie s cieľom finančného profitu (podávanie podvodných prihlášok s cieľom získania odmeny za získanie nových poistencov) obmedzia na čo možno najnižšiu mieru.“ Zároveň je možné sa domnievať, že jedným z dôvodov pre zmenu právnej úpravy bola aj snaha predchádzať vytváraniu neprimeranej administratívnej záťaže pre ÚDZS. 
 
V snahe predchádzať predmetnej podvodnej činnosti, boli do zákona zavedené viaceré opatrenia. Predovšetkým ide o nasledovné opatrenia:

 • Prihláška, ktorá nie je podávaná osobne (priamo na pobočke zdravotnej poisťovne) musí obsahovať náležitostí stanovené zákonom - predovšetkým overenie podpisu poistenca
 • Jasné a presné stanovenie pravidiel pre späťvzatie prihlášky,
 • Riešenie podávania prihlášok za maloletých, ktorí sú rozhodnutím súdu zverení do starostlivosti inému subjektu
 • Zavedenie povinnej výmeny údajov pri zmene poisťovne medzi zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Aké náležitosti musí mať prihláška? 
 
Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne musí mať písomnú podobu, pričom prihlášku je možné podať osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom. Obsahové náležitosti prihlášky ostávajú totožné s predchádzajúcou právnou úpravou. 
 
Najdôležitejšou zmenou, ktorú novela zákona o zdravotnom poistení do procesu zmeny zdravotnej poisťovne priniesla je mechanizmus overenia totožnosti subjektu, ktorý prihlášku reálne podáva. Ako sme uviedli, prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne je možné vykonať viacerými spôsobmi, pričom niektoré z nich nevyžadovali overenie totožnosti subjektu, ktorý prihlášku podával. Práve s ohľadom na uvedené bol do zákona zavedený spôsob overenia totožnosti subjektu podávajúceho prihlášku dištančne, čím by sa malo predísť podvodnej činnosti. 
 
Praktický to znamená, že k prihláške na zmenu zdravotnej poisťovne, ktorá nebola podaná osobne, teda priamo na pracovisku zdravotnej poisťovne, ale bola zaslaná poštou alebo elektronický musí byť priložená:

 • fotokópia identifikačného dokladu (občiansky preukaz), ktorého číslo je uvedené na prihláške, alebo
 • prihláška musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo
 • musí byť podpísaná úradne osvedčeným podpisom. 

Čo je to späťvzatie prihlášky a ako to funguje? 
 
Novela zákona o zdravotnom poistení odstránila nedostatky predchádzajúcej právnej úpravy a stanovila presné pravidlá pre inštitút späťvzatia prihlášky poistencom z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne. Vzhľadom na stav predchádzajúcej zákonnej úpravy je možné tvrdiť, že predmetná novela definuje právny inštitút, ktorý predtým nebol v zákone žiadnym spôsobom upravený. 
 
Hlavným cieľom inštitútu späťvzatia prihlášky je poskytnúť poistencom väčšiu flexibilitu v rozhodovaní. V prípade, ak si poistenec svoje rozhodnutie zmeniť zdravotnú poisťovňu rozmyslí má možnosť svoju prihlášku vziať späť. Predtým zákon tento inštitút spomínal, ale nebolo zrejmé ako je možné späťvzatie prihlášky vykonať. 
 
Avšak, napriek tomu, že sa jedná o inštitút, ktorý má zaručiť poistencom väčšiu slobodu a istotu v rozhodovaní, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že jeho úspešné uplatnenie je časovo ohraničené. Poistenec vie účinné vziať prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne späť len do 31. októbra. Po tomto dátume, dôjde k zmene zdravotnej poisťovne aj v prípade, ak si to rozmyslel. Dobrou správou ale je, že poistenec je oprávnený vziať prihlášku späť aj bez uvedenia dôvodov. 
 
Podobne ako v prípade podávania prihlášky na zmenu aj späťvzatie prihlášky môže poistenec vykonať viacerými spôsobmi:

 • osobne, priamo na pobočke zdravotnej poisťovne, po overení totožnosti poistenca alebo osoby, ktorá je oprávnená v mene poistenca prihlášku podať,
 • elektronicky, pričom k späťvzatiu prihlášky musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu alebo musí byť späťvzatie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo
 • iným spôsobom, v takom prípade musí byť k späťvzatiu pripojená fotokópia identifikačného dokladu alebo musí byť späťvzatie podpísané úradne osvedčeným podpisom.  

Späťvzatie prihlášky musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. V porovnaní s údajmi, ktoré je potrebné uviesť v prihláške je týchto údajov v prípade späťvzatia prihlášky menej. Konkrétne je potrebné uviesť tieto údaje: 
 

 • V prvom rade je potrebné označiť zdravotnú poisťovňu, ktorej je späťvzatie adresované,  
 • Označenie poistenca v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu poistenca, ak ho poistenec má a adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu poistenca,
 • V prípade maloletých osôb a osôb zverených do starostlivosti súdom označenie osoby oprávnenej podať späťvzatie prihlášky za poistenca v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ako ho táto osoba má, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, a
 • Podpis poistenca alebo podpis osoby oprávnenej podať späťvzatie prihlášky za poistenca. 

Zhrnutie na záver
 
Ak sa v nadchádzajúcom prepoisťovacom období rozhodnete zmeniť zdravotnú poisťovňu dávajte pozor na to, aby ste k prihláške priložili aj potrebné fotokópie identifikačných údajov alebo elektronickú prihlášku podpísali kvalifikovaným elektronickým podpisom, predídete tak možným podvodom. Nezabudnite, že prihlášku je možné úspešne vziať späť len do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts