Čakám ďalšie dieťa počas rodičovskej dovolenky - mám nárok na materskú? A aký je rozdiel medzi materskou a rodičovským príspevkom?

V nasledujúcom článku si zodpovieme zopár otázok týkajúcich sa materskej a rodičovskej dovolenky. Zákonnú úpravu nachádzame v zákone č. 461/2003 o sociálnom poistení a zákone č. 571/2009 o rodičovskom príspevku. Venovať sa budeme predovšetkým rozdielu medzi materským a rodičovským príspevkom, problematike „reťazového pôrodu“ a nárokov z neho vyplývajúcich. Zaujímať by Vás mohli tieto otázky: Mám nárok na materské pri druhom dieťati, ak som stále na rodičovskej dovolenke? Môžem poberať naraz rodičovský príspevok, aj materské? Môžem poberať dva rodičovské príspevky naraz?

Aký je rozdiel medzi materskou a rodičovským príspevkom?

Prv, než sa „vrhneme“ na tému tohto príspevku, si povieme, aký je rozdiel medzi dvoma inštitútmi: materskou a rodičovským príspevkom. Rozdiel je pomerne výrazný, preto uvádzame znaky, ktoré vám tieto dva inštitúty pomôžu od seba rozlíšiť:

1. Poskytujúci subjekt

Prvým znakom, ktorý odlišuje materskú od rodičovského príspevku, je právny základ. Materské patrí medzi tzv. dávky z nemocenského poistenia, ktoré „vypláca“ Sociálna poisťovňa. Naproti tomu rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorú poskytuje štát prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

2. Výška sumy

Druhým rozlišujúcim znakom je výška sumy, ktorú dostáva oprávnená osoba. Výška rodičovského príspevku je jednotná a nemenná. Pre rok 2018 je výška rodičovského príspevku nastavená na 214,70 EUR/mesiac.

Na rozdiel od toho výška materského príspevku jednotná nie je ale závisí od hrubej mzdy matky. Platí tu priama úmera, t.j. čím vyššia hrubá mzda, tým vyššia materská. Od mája roku 2017 sa výška materského zvýšila z pôvodných 70% hrubej mzdy na 75% hrubej mzdy.

3. Kto má nárok?

Ďalší rozdiel predstavuje oprávnený subjekt, teda osoba, ktorá rodičovský alebo materský príspevok dostane.

Nárok na materskú má tehotná žena prípadne žena, ktorá sa stará o narodené dieťa, a ktorá bola v období vzniku nároku na materské nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných 2 rokoch pred pôrodom. 

Na rozdiel od materskej má na rodičovský príspevok nárok každý rodič, pričom jedinou podmienkou je, aby mal trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

4. Odkedy?

Nárok  na materské vzniká od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom, a ak žena porodila skôr, odo dňa pôrodu. Naopak právo na rodičovský príspevok vzniká až po narodení dieťaťa.

5. Dokedy?

Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ak tento zákon neustanovuje inak. Rodičovský príspevok môže oprávnená osoba poberať do 3 rokov veku dieťaťa, prípadne do 6 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Čo je „reťazový pôrod“?

O „reťazovom pôrode“ hovoríme v prípade, ak je matka na rodičovskej dovolenke s dieťaťom mladším ako 3 roky a zároveň s druhým dieťaťom nastúpi na materskú dovolenku. Materská dovolenka sa označuje ako ospravedlnené obdobie, na ktoré má nárok každá zamestnaná žena. V tomto prípade je zamestnanosť dôležitou podmienkou, od ktorej sa odvíjajú peňažné zvýhodnenia matky. 

Poďme si teda zodpovedať jednotlivé otázky:

Mám nárok na materskú pri druhom dieťati, ak som stále na rodičovskej dovolenke?

Pri druhom (resp. ďalšom) tehotenstve sa bude pri žiadosti matky o materské skúmať  existencia pracovného pomeru. Ak pracovný pomer trvá, vznikne aj nárok na materské. Zákonom ustanovenú dobu 270 dní nemocenského poistenia pred pôrodom žena získa čerpaním rodičovskej dovolenky a plynule tak prejde z rodičovskej na materskú dovolenku a rovnako z rodičovského príspevku na materské.

Môžem poberať naraz rodičovský príspevok, aj materské?

Zákon o rodičovskom príspevku sa zaoberá okrem iného aj situáciou, či možno naraz poberať rodičovský príspevok aj materské. Odpoveď je taká, že nie. Podľa tohto zákona ak oprávnenej osobe vznikne nárok na materskú, poberať bude túto dávku a nárok na rodičovský príspevok tak ani nevznikne.

V prípade, ak matka už rodičovský príspevok na staršie dieťa poberá, ten jej automaticky zanikne pri vzniku nároku na materskú počas ďalšieho tehotenstva.

Ak však výška materského bude nižšia ako je výška rodičovského príspevku, žena môže požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby jej bol rozdiel oproti rodičovskému príspevku doplatený.

Môžem poberať dva rodičovské príspevky naraz?

Obdobná situácia ako v predchádzajúcej otázke nastane aj v tomto prípade. A znova je odpoveď: nie. Je vylúčené, aby osoba na rodičovskej dovolenke poberala dva a viac rodičovských príspevkov naraz. Neplatí teda, že čím viac detí, tým viac rodičovských príspevkov. Okrem toho je tiež dôležité podotknúť, že rodičovský príspevok môže poberať len jedna z oprávnených osôb – teda buď otec, alebo matka dieťaťa.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts