Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia

V podmienkach nášho právneho poriadku má osoba, ktorej je spôsobená škoda na zdraví nárok na určité finančné náhrady. Takýmito, najčastejšie uplatňovanými, finančnými náhradami sú práve náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Náhrada za bolesť

Náhradu za bolesť (bolestné) môžeme charakterizovať ako finančnú náhradu za bolesť, ktorá bola spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo a musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.

Dôležité je taktiež povedať, že náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku lekára, ktorý naposledy liečil pacienta v súvislosti s poškodeným jeho zdravia. Lekársky posudok vydáva lekár po ustálení zdravotného stavu pacienta, v ktorom oboduje jednotlivé „bolesti“.  Sadzby bodového ohodnotenia sú ustanovené v prílohe zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Výška jedného bodu v roku 2018

Jeden bod je určený vo výške dvoch percent z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Aktuálna hodnota jedného bodu je stanovená vo výške 19,08 eur.

Čo je sťaženie spoločenského uplatnenia?

Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením zdravia, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony osoby, na uspokojovanie jej životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jej spoločenských úloh. To znamená, že ide o následky zranenia, ktoré pretrvávajú počas dlhšieho časového obdobia. Účelom náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je teda kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia a ujmu spôsobenú poškodením na zdraví.

Kto poskytuje bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia?

Náhradu za bolesť ako aj náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia poskytuje fyzická alebo právnická osoba, ktorej táto povinnosť vyplýva z príslušného právneho predpisu. V prípade poškodenia zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktorú je zodpovedný zamestnávateľ náhradu poskytuje Sociálna poisťovňa. Ďalšou častou situáciou je poškodenie zdravia pri dopravnej nehode, v tomto prípade bude náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia poskytovať príslušná komerčná poisťovňa osoby, ktorá dopravnú nehodu zavinila.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts