Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia- hodnota bodu sa zvýši

Každý rok sa na základe opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR mení hodnota výšky jedného bodu za náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Je tomu tak aj tento rok.

Momentálne návrh takého opatrenia  je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dátum jeho ukončenia je 30.4.2019.  Návrh opatrenia nájdete na stránke www.slov-lex.sk pod číslom legislatívneho procesu  LP/2019/245.

Bolestné

Bolestné možno charakterizovať ako nárok za vytrpenú bolesť, teda ujmu, ktorá bola spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením a odstraňovaním jeho následkov.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Sťaženie spoločenského uplatnenia je definované ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo na základe lekárskeho posudku. O jeho vydanie môže požiadať aj poškodený. Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Výška bodu v roku 2019

Výška náhrady bodu sa odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, konkrétne 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu za jeden bod, pričom platí, že výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližšie celé euro smerom nahor.

Podľa návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva by hodnota jedného bodu v tomto roku mala predstavovať sumu 20,26 eur.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts