Blízke osoby možno budú môcť nahliadnúť do pitevného protokolu

Do parlamentu bol predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o zdravotných poisťovniach (zákon č. 581/2004 Z. z.). Návrh zákona upravuje možnosť nahliadnutia do pitevného protokolu blízkym osobám a osobám, ktorým sa môžu sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa zákona o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z. z.).

SÚČASNÁ PRÁVNA ÚPRAVA PITVY

Právnu úpravu vykonávania pitvy upravuje zákon o zdravotných poisťovniach v § 48 (zákon č. 581/2004 Z. z.). Súčasná právna úprava pitvy neumožňuje pozostalým (oprávneným osobám) získať pitevný protokol, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie a tu práve nastáva problém.

 

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A PITEVNÝ PROTOKOL AKO DÔKAZ 

V prípade, ak pacient zomrie počas hospitalizácie u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, tak mnoho krát jeho blízky napr. manžel/manželka podajú podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby prešetril, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupoval počas hospitalizácie zomrelého pacienta lege artis, teda správne. Okrem toho môžu na konkrétnych zdravotníckych pracovníkov podať trestné oznámenie, či vec riešiť aj prostredníctvom civilného súdu a podať žalobu na náhradu škody na zdraví a nemajetkovej ujmy. Momentálne podľa platnej právnej úpravy len pri takomto riešení sa môže blízka osoba legálne dostať k pitevnému protokolu, ktorý je veľmi dôležitý pre dokazovanie. V podstate zdravotná dokumentácia a pitevný protokol sú najpodstatnejšie nástroje, prostredníctvom ktorých vie znalec vyhotoviť znalecký posudok na základe ktorého posúdi, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri liečbe pacienta postupoval správne. Preto v praxi znalci pri vypracovaní znaleckého posudku okrem zdravotnej dokumentácie požadujú od pozostalého aj pitevný protokol. 

 

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA

Návrh zákona chce vyriešiť presne vyššie spomenutý problém. Jeho cieľom je ustanoviť, aby mohli  žiadosť o nahliadnutie do pitevného protokolu a vyhotovenie jeho fotokópie podávať ako blízke osoby tak aj osoby, ktorým sú sprístupňované údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c) zákona o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z. z.). Napríklad osobe, ktorej pacient za svojho života udelil súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií alebo osobe, ktorú pacient za svojho života na tento účel riadne splnomocnil na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom. 

Legislatívny proces tohto návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti budeme pre vás sledovať a o jeho výsledku vás budeme informovať.

 

KEDY JE MOŽNÉ VYKONAŤ PITVU?

Vo všeobecnosti pitvu je možné vykonať len v prípadoch, ktoré sú vymedzené v zákone č. 581/2004 Z. z.).  . Napríklad ak to nariadi úrad alebo prehliadajúci lekár na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. Úrad alebo prehliadajúci lekár môžu nariadiť pitvu aj na žiadosť blízkej osoby.

 

ODMIETNUTIE PITVY

Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať však písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu.

Pitvu je možné vykonať aj napriek tomu, ak ju osoba odmietla a to:

a) pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,

b) pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,

c) pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,

d) pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,

e) po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od mŕtveho darcu,

f)  v prípadoch násilnej smrti alebo v prípade dôvodného podozrenia na násilnú smrť.

 

ZÁVER

V prvom rade by sme Vám chceli poradiť, že ak Vám zomrie blízka osoba, tak požiadajte o vykonanie pitvy. Toto právo je priamo uvedené v § 48 (zákon č. 581/2004 Z. z.). Mnoho krát až pitva ukáže reálnu príčinu úmrtia pacienta. Práve preto je tento dokument dôležitý aj v prípade vypracovania znaleckého posudku v prípade sporu. Ak pozostalý bude disponovať s pitevným protokolom, znalec bude skôr vedieť odpovedať na Vaše konkrétne otázky v znaleckom posudku. Bude sa vedieť lepšie vyjadriť, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. Môže sa stať, že pacient napríklad práve v nemocnici nešťastne spadne, v dôsledku čoho sa mu zhorší jeho zdravotný stav a zdravotnícki pracovníci zanedbajú jeho starostlivosť po tom páde, napríklad pád nebudú vôbec riešiť, aj napriek upozorneniam pacienta dôsledkom čoho sa mu zhorší zdravotný stav. 

Taktiež Vás chceme upozorniť, že ak sa blízka osoba rozhodne úmrtie svojho blízkeho riešiť prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či podať trestné oznámenie na orgány činné v trestnom konaní, tak neúspech v týchto konaniach automaticky neznamená neúspech v civilnom konaní. Nezabúdajte na to, že stále svoje tvrdenia musíte podložiť dôkazmi, aby ste v spore boli úspešný. Ak svoje tvrdenia nebudete vedieť podoprieť dôkazmi, tak odporúčame nepodať žalobu o náhradu škody na zdraví a nemajetkovej ujmy, pretože Vám zbytočné vzniknú trovy konania a súd by Vás mohol zaviazať povinnosťou nahradiť trovy konania aj protistrane. 


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts