Aké orgány v SR kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti?

V Slovenskej republike v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú kontrolu viaceré orgány. Menovite sa jedná o Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, samosprávne kraje, Komory a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kontroluje správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti (postup lege artis).

Ministerstvo, samosprávne kraje a komory posudzujú iné podnety a žiadosti, ktorých predmetom sú iné rozhodnutia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Pôsobnosť ministerstva a VÚC je v zásade rovnaká a zjednodušene je možné povedať, že ich príslušnosť je určená podľa toho, kto vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Tieto orgány kontrolujú dodržiavanie zákonných povinností, ktoré sú vyžadované zákonnými normami.

Časť agendy právne predpisy zverili aj Komorám, ktoré sú zriadené a združujú zdravotníckych pracovníkov podľa jednotlivých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti. Komora kontroluje plnenie povinností držiteľmi licencií a dodržiavanie podmienok na vydanie licencie. Komora je ďalej príslušná aj na to, aby dohliadala, či sú plnené povinnosti týkajúce sa sústavného vzdelávania sa zdravotníckych pracovníkov alebo na to, či člen komory vykonáva svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom.

Ďalším orgánom kontroly je aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok stanovených v zákone o ochrane verejného zdravia (355/2007 Z.z.) a zdravotníckych zariadení sa týka napríklad v kontexte kontroly vykonávania povinného očkovania (podľa veku). Vyšší Kompetenciou vyššieho územného celku je aj kontrola plnenia povinností a ich dodržiavania týkajúcich sa cenníkov a zoznamu zdravotných výkonov a služieb. Na túto činnosť je príslušný vždy samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Chceli by sme vás upozorniť, že v prípade, ak sa domnievate, že lekár vedie nesprávne vašu zdravotnú dokumentáciu, je potrebné sa obrátiť na príslušný samosprávny kraj nie na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože kontrola vedenia zdravotnej dokumentácie nie je v kompetencii úradu. Nesprávnosť je možné vnímať napríklad v tom, ak lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie zdravotný výkon, ktorý vôbec nezrealizoval, resp. opomenul zaznamenať nejaký zdravotný výkon.

Je veľmi dôležité, aby vaša zdravotná dokumentácia bola vedená správne, pretože v prípade, ak by ste chceli preukázať, že lekár vám neposkytol zdravotnú starostlivosť správne a v dôsledku toho ste utrpeli škodu na zdraví poprípade nemajetkovú ujmu, tak zdravotná dokumentácia je veľmi dôležitý dôkazný prostriedok, z ktorého vychádza znalec pri vypracovaní znaleckého posudku a taktiež aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts