Aké má pacient práva?

Pacient nájde svoje práva v § 11 zákona o zdravotnej starostlivosti. Ten pritom vychádza priamo z Ústavy SR, ktorá ustanovuje: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

V § 11 odseku 9 sú osobitne vymenované základné práva súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nadväzujúce na medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala.

Jedným zo základných práv, ktorým u nás pacienti disponujú je právo na slobodný výber poskytovateľa ZS (§ 11 ods. 6). Toto právo smie byť obmedzené len v určitých, presne vymedzených prípadoch (osoby vo výkone trestu odňatia slobody, žiadatelia o azyl, príslušníci ozbrojených zborov.).

Pacienti majú nasledovné práva:

 1. Právo na správne (lege artis) poskytnutú zdravotnú starostlivosť (§ 4 ods. 3).
 2. Právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity pacienta.
 3. Právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu pacienta.
 4. Právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientom.
 5. Právo na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona o zdravotnej starostlivosti možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (napr. neodkladná zdravotná starostlivosť).
 6. Právo na rozhodnutie pacienta o jeho účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume.
 7. Právo na odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po pacientovej smrti.
 8. Právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa pacientovho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom.
 9. Právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientovi.
 10. Právo pacienta na zmiernenie utrpenia.
 11. Právo na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta.

Dodržiavanie práv pacienta

Pacient vedomý si týchto svojich práv má nárok sa dožadovať ich dodržiavania a pri ich nedodržiavaní sa obrátiť na orgány kontroly a dozoru. Aj pre zdravotníckych pracovníkov vyplýva jednoznačná povinnosť tieto práva pacienta dôsledne dodržiavať. Na ktoré orgány sa však pacient môže obrátiť a dodržiavania ktorých práv sa môže u nich domáhať?

Dohľad nad správne poskytovanou zdravotnou starostlivosťou vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak sa pacient domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť má možnosť podať podnet na Úrad, ktorý prešetrí postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a:

1. ukladá sankcie,

2. podáva návrhy na uloženie sankcie,

3. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

a) pokutu alebo

b) zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok.

Využitie podania podnetu na Úrad môžeme dôrazne odporučiť aj v tom prípade, že pacient utrpel nesprávnym postupom škodu na zdraví a zvažuje jej vymáhanie aj súdnou cestou. Výsledok dohľadu totiž môže pacientovi slúžiť ako jeden z dôkazných prostriedkov. Pacient za podanie podnetu nič neplatí a preto ide o pomerne využívaný inštitút pri škodách na zdraví. Samozrejme, konštatovanie nesprávneho postupu poskytovateľa ešte automaticky neznamená výhru v súdnom konaní. Tam je totiž potrebné preukázať aj ďalšie skutočnosti a tak výsledok dohľadu sám o sebe neznamená dokázanie zodpovednosti lekára za škodu na zdraví.

Právo na výber poskytovateľa

Ako jedno z práv pacienta sme spomenuli aj právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Môže sa stať, že napríklad poskytovateľ  všeobecnej ambulantnej starostlivosti s pacientom odmietne uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pretože ma veľké množstvo pacientov teda je pracovne vyťažený. Lekár môže odmietnuť pacienta z toho dôvodu no len v prípade, že nespadá pod jeho územný obvod. Ak s pacientom odmietne uzavrieť dohodu lekár, pričom pacient spadá do jeho územného obvodu, tak pacient sa môže obrátiť na príslušný samosprávny kraj. Následne samosprávny kraj by preveril túto skutočnosť a bezodkladne by určil, ktorý poskytovateľ s vami uzatvorí takúto dohodu. Ak by samosprávny kraj zistil, že odmietnutie uzatvorenia dohody nebolo opodstatnené alebo nezákonné, tak by mohol určiť na uzatvorenie dohody aj toho poskytovateľa, ktorý návrh na uzatvorenie dohody odmietol. Rozhodnutie samosprávneho kraja lekár musí rešpektovať. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí poskytovateľovi od samosprávneho kraja pokuta až do výšky 16.596 eur.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts