Náhrada nákladov spojených s liečením

Účelom dávky je poškodenému (zamestnancovi) nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu byť uhradené z povinného zdravotného poistenia.

Náklady spojené s liečením

 Medzi náklady spojene s liečením možno považovať náklady na liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doprava poškodeného v súvislosti s liečením Účelnosť vynaložených nákladov posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poškodeného.

Kto má nárok na dávku?

Na náhradu nákladov spojených s liečením ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má po splnení podmienok ustanovených zákonom nárok zamestnanec ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania.

Poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. 

Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára. Nárok je potrebné si uplatniť podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením je v roku 2020 vo výške 28 696,40 eura (zvýšila sa o 2,50 %).

Výška sumy

Náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje v sume podľa predložených dokladov, ktoré boli posúdené posudkovým lekárom sociálneho poistenia ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením. Pričom musí existovať príčinná súvislosť s poškodením zdravia a následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Suma sa môže znížiť

Ak zamestnávateľ alebo iná príslušná právnická osoba (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma náhrady nákladov spojených s liečením. Znižuje sa tak, aby konečná suma náhrady nákladov spojených s liečením zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.

Zdroj: www.socpoist.sk


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts